რო­გორ უნ­და მოვ­რ­თოთ სახ­ლი სა­ა­ხალ­წ­ლოდ?!
font-large font-small
რო­გორ უნ­და მოვ­რ­თოთ სახ­ლი სა­ა­ხალ­წ­ლოდ?!
ამ­ბო­ბენ, ახალ წელს რო­გორც შეხ­ვ­დე­ბი, ისე­თი წე­ლი გექ­ნე­ბაო.
ამი­ტომ ყვე­ლა ცდი­ლობს, ამ დღეს გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად შეხ­ვ­დეს, ბედ­ნი­ე­რი წე­ლი რომ და­ე­ბე­დოს. ახ­ლა სწო­რედ ის პე­რი­ო­დია, სა­ა­ხალ­წ­ლო ფა­ცი­ფუ­ცი რომ იწყე­ბა. ამ დროს ერთ-ერ­თი პირ­ვე­ლი საზ­რუ­ნა­ვი ნაძ­ვის ხეა, ინ­ტე­რი­ე­რის სადღე­სას­წა­უ­ლოდ მორ­თ­ვა და სა­ა­ხალ­წ­ლო სა­ჩუქ­რე­ბი ძვირ­ფა­სი ადა­მი­ა­ნე­ბის­თ­ვის. "ბიბ­ლუ­სი" მომ­ხ­მა­რე­ბელს სა­შუ­ა­ლე­ბას აძ­ლევს, აბ­სო­ლუ­ტუ­რად ყვე­ლა ნივ­თი და დე­ტა­ლი შე­ი­ძი­ნოს, რაც კი მის ნაძ­ვის ხე­სა თუ ინ­ტე­რი­ერს დახ­ვე­წილს, გა­მორ­ჩე­ულ­სა და გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბულს გახ­დის.დი­ზა­ი­ნე­რი თა­კო უნ­დი­ლაშ­ვი­ლი მოგ­ვ­ცემს რამ­დე­ნი­მე რჩე­ვას, რაც დაგ­ვეხ­მა­რე­ბა, რომ ჩვე­ნი ნაძ­ვის ხე, სა­ა­ხალ­წ­ლო სუფ­რა თუ ოთა­ხი მოვ­რ­თოთ ტრენ­დუ­ლი ფე­რე­ბით, ფორ­მე­ბით, აქ­სე­სუ­ა­რე­ბით, რა­თა ჩვე­ნი სა­ა­ხალ­წ­ლო გან­წყო­ბა ყვე­ლა­ზე ლა­მა­ზი, ზღაპ­რუ­ლი და და­უ­ვიწყა­რი გავ­ხა­დოთ.

- "ბიბ­ლუს­ში" წარ­მოდ­გე­ნი­ლია სა­ა­ხალ­წ­ლო დე­კო­რა­ცი­ე­ბის მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი არ­ჩე­ვა­ნი, რო­მე­ლიც, ვფიქ­რობ, ნე­ბის­მი­ე­რი გე­მოვ­ნე­ბის ადა­მი­ანს და­აკ­მა­ყო­ფი­ლებს. ინ­ტე­რი­ე­რის სხვა­დას­ხ­ვა კომ­პა­ნია ვერ შე­ჯერ­და ერთ კონ­კ­რე­ტულ ფერ­ზე და ამი­ტომ რამ­დე­ნი­მე ფე­რი ით­ვ­ლე­ბა მო­დუ­რად. ესაა: ხის­ფე­რი, მუ­ქი ლურ­ჯი, მუ­ქი მწვა­ნე, მუ­ქი წი­თე­ლი, ასე ვთქვათ, უდაბ­ნო­ში ჩა­მა­ვა­ლი მზის­ფე­რი, რო­მე­ლიც ძა­ლი­ან მო­უხ­დე­ბა ჩვენს ნაძ­ვის ხეს.
- რო­გო­რი ზო­მის ნაძ­ვის ხე შე­ვარ­ჩი­ოთ და რო­გორ მოვ­რ­თოთ?
- ნაძ­ვის ხის ზო­მა ჩვე­ნი სახ­ლის ზო­მი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე უნ­და შე­ირ­ჩეს. პა­ტა­რა ოთახ­ში დი­დი ნაძ­ვის ხის სი­ლა­მა­ზე და­ი­კარ­გე­ბა. თუ დი­დი სივ­რ­ცე გაქვთ, ნაძ­ვის ხეც დი­დი შე­არ­ჩი­ეთ. რაც შე­ე­ხე­ბა ფე­რებს, თუ აქამ­დე ერ­თი კონ­კ­რე­ტუ­ლი ფე­რით რთავ­დ­ნენ ნაძ­ვის ხე­ებს, წელს უფ­რო ტრენ­დუ­ლი ფე­რა­დი ნაძ­ვის ხე იქ­ნე­ბა. არაჩ­ვე­უ­ლებ­რი­ვად გა­მო­ი­ყუ­რე­ბა თეთ­რი თუ წი­თე­ლი აქ­ცენ­ტე­ბი, ასე­ვე ქსო­ვი­ლის ხა­ო­ი­ან­ზე­და­პი­რი­ა­ნი მო­სარ­თა­ვე­ბი. მო­დუ­რია ხის სა­თა­მა­შო­ე­ბი, რო­მე­ლიც, ჩე­მი აზ­რით, ძა­ლი­ან დახ­ვე­წი­ლია. თა­მა­მად და უხ­ვად გა­მო­ი­ყე­ნეთ თეთ­რი ფიფ­ქე­ბი. "ბიბ­ლუს­ში" რე­ა­ლურ­თან მაქ­სი­მა­ლუ­რად მი­ახ­ლო­ე­ბუ­ლი, მა­ღა­ლი ხა­რის­ხის ნაძ­ვის ხე­ე­ბი იყი­დე­ბა. მე, რო­გორც დი­ზა­ი­ნე­რი, მათ შე­ძე­ნას გირ­ჩევთ. უპირ­ვე­ლე­სად ლა­მა­ზია, მე­ო­რე - შემ­დეგ წელ­საც გა­მო­ი­ყე­ნებთ. ერ­თი ზო­მის ბურ­თუ­ლე­ბით ნაძ­ვის ხის მორ­თ­ვა სა­სურ­ვე­ლი არ არის. უფ­რო ლა­მა­ზია დი­დი და პა­ტა­რა ბურ­თუ­ლე­ბის კომ­ბი­ნა­ცია. არ დაგ­ვა­ვიწყ­დეს ძაღ­ლის ფორ­მის სა­თა­მა­შო­ე­ბიც. რა თქმა უნ­და, ნაძ­ვის ხის მორ­თ­ვის ბო­ლო და მთა­ვა­რი აქ­ცენ­ტი არის მის თავ­ზე და­სა­მაგ­რე­ბე­ლი, რო­მელ­საც მოზ­რ­დი­ლი ფიფ­ქის ფორ­მა ან ვარ­ს­კ­ვ­ლა­ვის ფორ­მა შე­იძ­ლე­ბა ჰქონ­დეს, რო­მე­ლიც, ერ­თი მხრივ, სი­მაღ­ლეს­თან, მიზ­ნის მიღ­წე­ვას­თან, კოს­მოს­თან ასო­ცირ­დე­ბა და მე­ო­რე მხრივ, რე­ლი­გი­უ­რი და­ნიშ­ნუ­ლე­ბაც აქვს - ბეთ­ლე­მის ვარ­ს­კ­ვ­ლა­ვი ხომ შო­ბის სიმ­ბო­ლოა. "ბიბ­ლუს­ში" ბავ­შ­ვო­ბი­დან რომ გვახ­სოვს, იმას­თან შე­და­რე­ბით გა­ცი­ლე­ბით უკე­თე­სი, რო­გორც ხა­რის­ხით, ასე­ვე რე­ა­ლურ­თან მი­ახ­ლო­ე­ბუ­ლი, სხვა­დას­ხ­ვა ზო­მის თოვ­ლის ბა­ბუაა წარ­მოდ­გე­ნი­ლი. ან­გე­ლო­ზე­ბის ნაძ­ვის ხე­ზე და­მაგ­რე­ბას არ გირ­ჩევთ, ფე­რად სა­თა­მა­შო­ებ­ში და­ი­კარ­გე­ბა. ბევ­რად ეფექ­ტუ­რია მა­თი გა­მო­ყე­ნე­ბა სადღე­სას­წა­უ­ლო მა­გი­და­ზე, ბუხ­რის თავ­ზე, ჭაღ­ზე...

სახ­ლის დე­კო­რა­ცი­ას ერ­თი­ო­რად გა­ა­ლა­მა­ზებს ფე­რა­დი ფა­ჩუ­ჩე­ბი, რო­მე­ლიც დამ­დე­გი წლის ფეხ­ბედ­ნი­ერ შე­მობ­რ­ძა­ნე­ბას­თან ასო­ცირ­დე­ბა. ამი­ტომ კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ შე­მო­სას­ვ­ლელ­ში დავ­კი­დებთ, ან სა­ჩუქ­რებს მო­ა­თავ­სებთ მათ­ში.
ინ­ტე­რი­ე­რის მორ­თ­ვი­სას სა­ზო­გა­დოდ სას­ტუმ­რო ოთახ­ზე ვა­კე­თებთ აქ­ცენტს, თუმ­ცა გირ­ჩევთ, სა­ძი­ნე­ბელ­ში, შე­მო­სას­ვ­ლელ­სა და სხვა ოთა­ხებ­შიც შე­ვი­ტა­ნოთ პა­ტარ-პა­ტა­რა სა­ა­ხალ­წ­ლო გან­წყო­ბის მომ­გ­ვ­რე­ლი აქ­ცენ­ტე­ბი. ამის­თ­ვის შე­გიძ­ლი­ათ გა­მო­ი­ყე­ნოთ სხვა­დას­ხ­ვა თე­მა­ზე შექ­მ­ნი­ლი სა­ა­ხალ­წ­ლო კე­რა­მი­კუ­ლი ნივ­თე­ბი, რომ­ლებ­საც მრავ­ლად შეხ­ვ­დე­ბით "ბიბ­ლუ­სის" მა­ღა­ზი­ებ­ში. იქ­ვე შე­გიძ­ლი­ათ შე­ი­ძი­ნოთ სა­ა­ხალ­წ­ლო თე­მა­ზე შექ­მ­ნი­ლი ლა­მა­ზი გირ­ლან­დე­ბი, რომ­ლე­ბიც სახ­ლის შე­სას­ვ­ლელ კარ­ზე უნ­და და­კი­დოთ.
"ბიბ­ლუს­ში" წარ­მოდ­გე­ნი­ლი ჭურ­ჭე­ლი გვაძ­ლევს სა­შუ­ა­ლე­ბას, სა­ა­ხალ­წ­ლო გან­წყო­ბა შე­ვი­ტა­ნოთ ჩვენს სუფ­რა­ზე. ასე­ვე ძა­ლი­ან მო­დუ­რი გახ­და სა­ა­ხალ­წ­ლო სუფ­რის ულა­მა­ზეს შან­დ­ლებ­ში მო­თავ­სე­ბუ­ლი სან­თ­ლე­ბით მორ­თ­ვა. მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, ძაღ­ლი ერ­თ­გუ­ლი მე­გო­ბა­რია, მას ოჯახ­ში სიმ­შ­ვი­დე და სტა­ბი­ლუ­რო­ბა შე­მო­აქვს.
ბედ­ნი­ერ ახალ წელს გი­სურ­ვებთ!

ეკა სა­ლა­ღაია
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (0)
კომენტარი არ გაკეთებულა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
ბუნებისგან ნაჩუქარი სილამაზის შემოსავლის წყაროდ ქცევა გადაწყვიტეს
თითოეული ადამიანის ცხოვრებაში არის ბედნიერი წამი, მოვლენა, რომელიც მას მთელი სიცოცხლის განმავლობაში ახსოვს.
გარდაცვლილის ოჯახი დამნაშავის ლინჩის წესით გასამართლებას ითხოვს
ვი­ცით, რომ ადა­მი ხვდე­ბო­და უფალს, ესა­უბ­რე­ბო­და მას და ეს უდი­დეს სი­ხა­რულს ანი­ჭებ­და
"გამ­ძ­ლე­ო­ბა და ტემ­პი მე­ტო­ქე­ებ­ზე მე­ტი მქონ­და"
"სახ­ლი თი­ა­ნე­თის მთებ­ში მაქვს, ეზო სი­ო­ნის ტბას გა­დაჰ­ყუ­რებს.
"თუ ვინ­მეს ჩე­მი წა­მე­ბა სურს, ნი­ნო ჩხე­ი­ძის სიმ­ღე­რე­ბი ჩა­მირ­თოს"
ქალ­ბა­ტო­ნი ზე­ი­ნა­ბი სა­ინ­ტე­რე­სო მო­სა­უბ­რე აღ­მოჩ­ნ­და და მი­სი ნა­ამ­ბო­ბი­დან ბევ­რი რამ მე­ნიშ­ნა მწა­რედ:
კვირის სიახლეები
ექ­ს­კ­ლუ­ზი­უ­რი ქალ­თა ჰო­როს­კო­პი ანუ რა ელით ქა­ლებს 2018 წელს ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის მი­ხედ­ვით
მე­გობ­რო­ბით დაწყე­ბუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა წლის ბო­ლოს შე­იძ­ლე­ბა ქორ­წი­ნე­ბის შან­სებ­ში გა­და­ი­ზარ­დოს
0 კომენტარი
მეუფე შიო - გამორჩეული მღვდელმსახური
როგორც საპატრიარქოში აცხადებენ, რამდენიმე დღეში წერილობით გაიწერება მისი უფლება-მოვალეობები
0 კომენტარი
ქალის სასტიკი ხვედრი "მესამე სამყაროში" - სულისშემძვრევლი ამბავი გაყიდულ შვილებზე
ავღანელი გოგონას უმძიმესი ცხოვრების ამბავი
8 კომენტარი
მა­ჩაბ­ლის იდუ­მა­ლე­ბით მო­ცუ­ლი ცხოვ­რე­ბა და გა­უ­ჩი­ნა­რე­ბა
"რუ­დუ­ნე­ბით შე­მო­ნა­ხუ­ლი მი­სი სა­მი ნეკ­ნი მთაწ­მინ­დას მი­ა­ბა­რეს..."
7 კომენტარი
"დრო ყველაფერს "ალაგებს"... - რაში გაუმართლა თინი გალდავას
როდესაც იცვლება შენი ფიქრები, მაშინვე იცვლება შენი ცხოვრებაც
0 კომენტარი
თემა, რომელზეც ილო ბეროშვილი საჯაროდ პირველად ალაპარაკდა
ილო ბეროშვილის "ფერისცვალება" და განცდა, რომელიც ხელახლა დაბადების ტოლფასია
5 კომენტარი
ვინ არის გამოსახული ფოტოზე, რომელიც დღემდე ნატო ვაჩნაძე გვეგონა
"სახითა და აღნაგობით ჰგავდნენ ერთმანეთს, ორივე ძალიან ლამაზი იყო..."
18 კომენტარი
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.
LIFE
 "შვი­ლი დღემ­დე არ მპა­ტი­ობს, რომ დე­და­სა და ქმარს სა­თა­ნა­დო ად­გი­ლი ვერ მი­ვუ­ჩი­ნე..."
"წი­თე­ლი" მემ­კ­ვიდ­რე­ო­ბა და და­კარ­გუ­ლი თა­ვი­სუფ­ლე­ბა
1 კომენტარი
უძლური ქმრისა და 18 წლის ცოლის დავა - 11 წლის ასაკში გათხოვილი გოგონას უცნაური თავგადასავალი

უმოწყალესო ხელმწიფევ, ვეკრ­ძალვი და ვიშიშვი თუ ვითარ გავბედო ესე ვითარი მოხსენება
3 კომენტარი
კეთილ სიცრუეში გაზრდილი ქალის ცრემლები
ვერ დავუშვებდი ორმეტრიანი ბიძის უხმოდ გასვენებას

0 კომენტარი