მთელ რე­გი­ონ­ში გა­ზი ჩვენ­თან ყვე­ლა­ზე ძვი­რია
font-large font-small
მთელ რე­გი­ონ­ში გა­ზი ჩვენ­თან ყვე­ლა­ზე ძვი­რია


"დაე, გაძ­ვირ­დეს, ხალ­ხი მა­ინც გა­და­იხ­დის"


გა­ზის ტა­რი­ფის გაზ­რ­და­ზე სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში კარ­გა ხა­ნია მსჯე­ლო­ბენ: პო­ლი­ტი­კო­სე­ბი მო­სა­ლოდ­ნელ გაძ­ვი­რე­ბას პო­ლი­ტი­კუ­რი მო­ტი­ვით ხსნი­ან, გა­ზის გა­მა­ნა­წი­ლე­ბე­ლი კომ­პა­ნი­ე­ბი - აუცი­ლებ­ლო­ბით, მო­სახ­ლე­ო­ბა კი, იმა­ზე წუხს, თუ რო­გორ გა­და­ი­ხა­დოს მო­მა­ტე­ბუ­ლი გა­და­სა­ხა­დი. "სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ენერ­გე­ტი­კის მა­რე­გუ­ლი­რე­ბე­ლი კო­მი­სი­ა" ამ სა­კითხ­ზე უკ­ვე რამ­დე­ნი­მე თვეა მუ­შა­ობს. მი­სი წარ­მო­მად­გ­ენ­ლე­ბი ამ­ბო­ბენ, რომ სა­ბო­ლოო გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბას ივ­ნის­ში მი­ი­ღე­ბენ. გა­ზის ტა­რი­ფის შეც­ვ­ლა­ზე აზ­რ­თა სხვა­დას­ხ­ვა­ო­ბაა ამ დარ­გის სპე­ცი­ა­ლის­ტებს შო­რი­საც: მა­თი ნა­წი­ლი მი­იჩ­ნევს, რომ ბუ­ნებ­რი­ვი აირის სა­ფა­სუ­რი უნ­და შე­იც­ვა­ლოს, ნა­წი­ლი კი - ამას ხე­ლოვ­ნურ მოვ­ლე­ნას უწო­დებს.ან­ზორ ჭი­თა­ნა­ვა, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ენერ­გე­ტი­კის აკა­დე­მი­ის ვი­ცე-პრე­ზი­დენ­ტი:
- ჩე­მი აზ­რით, ენერ­გე­ტი­კის დარ­გ­ში ინ­ფორ­მა­ცია სა­ჯა­რო უნ­და იყოს, სა­ი­დუმ­ლო­ე­ბე­ბი უნ­და გა­მო­ი­რიცხოს, რა­თა მო­სახ­ლე­ო­ბამ იცო­დეს - რა თან­ხას იხ­დის და რა­ტომ. რაც შე­ე­ხე­ბა გა­ზის ტა­რიფს, მის შეც­ვ­ლა­ზე გა­ნაცხა­დი გა­ზის გა­მა­ნა­წი­ლე­ბელ­მა კომ­პა­ნი­ებ­მა შე­ი­ტა­ნეს. მო­სახ­ლე­ო­ბის­თ­ვის გაძ­ვი­რე­ბა ყო­ველ­თ­ვის მტკივ­ნე­უ­ლი მოვ­ლე­ნაა. გან­სა­კუთ­რე­ბით მტკივ­ნე­უ­ლია მა­შინ, რო­ცა ადა­მი­ა­ნის ხელ­ფა­სი მის ხარ­ჯებს ვერ სწვდე­ბა და რო­ცა შე­მო­სავ­ლის ნაც­ვ­ლად ფა­სე­ბი იზ­რ­დე­ბა. ეს, რა თქმა უნ­და, პრო­ტესტს იწ­ვევს, მაგ­რამ ერ­თი რამ უნ­და გა­ვით­ვა­ლის­წი­ნოთ: ეკო­ნო­მი­კის ამ დარგს გან­ვი­თა­რე­ბა სჭირ­დე­ბა, გან­ვი­თა­რე­ბის მთა­ვა­რი სტი­მუ­ლი კი, ობი­ექ­ტუ­რი და სა­მარ­თ­ლი­ა­ნი ტა­რი­ფე­ბის დად­გე­ნაა. მო­წი­ნა­ვე ქვეყ­ნებ­ში ადა­მი­ა­ნე­ბი თა­ვი­ან­თი შე­მო­სავ­ლის 49-51%-ს კო­მუ­ნა­ლურ გა­და­სა­ხა­დებ­ში იხ­დი­ან, მაგ­რამ ეს არ ნიშ­ნავს, რომ მათ ღირ­სე­უ­ლი ცხოვ­რე­ბის­თ­ვის თან­ხა არ რჩე­ბათ. ხომ გვინ­და, რომ ბუ­ნებ­რი­ვი აირი შე­უ­ფერ­ხებ­ლად მოგ­ვე­წო­დე­ბო­დეს? ამას თან­ხა სჭირ­დე­ბა. მე ციფ­რე­ბიც შე­მიძ­ლია და­გი­სა­ხე­ლოთ, რა დო­ნის სა­მუ­შა­ო­ე­ბია ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი ამ დარ­გ­ში, მით უმე­ტეს, რომ ბო­ლო წლებ­ში ტა­რი­ფი არ გაზ­რ­დი­ლა.

ია საყ­ვა­რე­ლი­ძე, ფი­ლო­ლო­გი:

- არ ვი­ცი, რას ფიქ­რობს "სე­მე­კი", "ყაზ­ტ­რან­ს­გა­ზი" ან "სო­კა­რი", მაგ­რამ მი­მაჩ­ნია, რომ გა­ზის ტა­რი­ფი ჩვენს ქვე­ყა­ნა­ში ისე­დაც მა­ღა­ლია. მა­გა­ლი­თად, ჩე­მი ოჯა­ხი ზამ­თარ­ში მარ­ტო ბუ­ნებ­რივ აირ­ში 120-130 ლარს ხარ­ჯავს, სხვა გა­და­სა­ხა­დებ­საც ხომ ვიხ­დით? ნე­ბის­მი­ე­რი ოჯა­ხის­თ­ვის ეს მძი­მე ტვირ­თია. მარ­ტო სო­ცი­ა­ლუ­რად და­უც­ვე­ლებ­ზე რომ ზრუ­ნა­ვენ, სა­შუ­ა­ლო ოჯა­ხე­ბის პრობ­ლე­მებ­ზეც გა­ა­მახ­ვი­ლონ ყუ­რადღე­ბა, თუმ­ცა, სად არის ჩვენ­თან სა­შუ­ა­ლო ფე­ნა? უმე­ტე­სო­ბა ღა­ტა­კია, ხო­ლო უმ­ცი­რე­სო­ბა ჩვენს ხარ­ჯ­ზე ნა­შოვნ პრე­მი­ებს და და­ნა­მა­ტებს იჯი­ბავს.
ვახ­ტანგ ლომ­ჯა­რია, ეკო­ნო­მის­ტი, "სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მო­მავ­ლის პრო­ექ­ტის" პრე­ზი­დენ­ტი:
- ტა­რი­ფის შეც­ვ­ლის მოთხოვ­ნა კომ­პა­ნი­ებ­მა შე­ი­ტა­ნეს და ეს ბუ­ნებ­რი­ვი­ცაა: დო­ლა­რი მთელ მსოფ­ლი­ო­ში გაძ­ვირ­და და რად­გან გაზს დო­ლარ­ში ვყი­დუ­ლობთ, ამის გა­მო მათ პრობ­ლე­მე­ბი შე­ექ­მ­ნათ. ტა­რი­ფის გაზ­რ­და არა­ვის ინ­ტე­რე­სებ­ში არ შე­დის, გარ­და იმ კომ­პა­ნი­ე­ბი­სა, რომ­ლებ­მაც ვა­ლუ­ტის კურ­სის ცვლი­ლე­ბის გა­მო ზა­რა­ლი გა­ნი­ცა­დეს - ლა­რის კურ­სის ლა­მის 40%-იანი ცვლი­ლე­ბა ბუ­ნებ­რი­ვი აირის ფას­ზეც აისა­ხა. ამი­ტომ, ტა­რი­ფის გაზ­რ­და სავ­სე­ბით ლო­გი­კუ­რია. ეს არც "სე­მე­კის" და არც მთავ­რო­ბის ინ­ტე­რე­სებ­ში არ შე­დის, მაგ­რამ ამ კომ­პა­ნი­ებს თა­ვი­ან­თი არ­გუ­მენ­ტე­ბი აქვთ. მთავ­რო­ბა სუბ­სი­დი­რე­ბის თე­მას გა­ნი­ხი­ლავს, მაგ­რამ სა­ვა­რა­უ­დოდ, ეს მხო­ლოდ სო­ცი­ა­ლუ­რად და­უც­ველ ფე­ნა­ზე გავ­რ­ცელ­დე­ბა. სუბ­სი­დი­რე­ბა ზაფხულ­ში არ იქ­ნე­ბა სა­ჭი­რო, რად­გან ზაფხუ­ლის თვე­ებ­ში გა­ზის გა­და­სა­ხა­დი ისე­დაც მი­ზე­რუ­ლია, ზამ­თარ­ში კი, გაზ­ზე სე­რი­ო­ზუ­ლი თან­ხა იხარ­ჯე­ბა.

თე­მურ ჭი­ჭი­ნა­ძე, ენერ­გე­ტი­კო­სი, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ენერ­გე­ტი­კის ეროვ­ნუ­ლი აკა­დე­მი­ის წევ­რი:
- ამ ეტაპ­ზე ტა­რი­ფის გაზ­რ­და მი­ზან­შე­წო­ნი­ლად არ მი­მაჩ­ნია. სა­ბაზ­რო ეკო­ნო­მი­კის პი­რო­ბებ­ში ტა­რი­ფე­ბი უნ­და იც­ვ­ლე­ბო­დეს, მაგ­რამ ამ შემ­თხ­ვე­ვა­ში ამის სა­ჭი­რო­ე­ბა არ არის. ავი­ღოთ თუნ­დაც "ყაზ­ტ­რან­ს­გა­ზის" მოთხოვ­ნა ტა­რი­ფის მო­მა­ტე­ბა­ზე: ის დღეს ქარ­თუ­ლი მხა­რის მფლო­ბე­ლო­ბა­შია, ენერ­გე­ტი­კა­ში სე­რი­ო­ზუ­ლი ინ­ვეს­ტი­ცი­ე­ბი ამ კომ­პა­ნი­ის მი­ერ არ გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლა, ამი­ტომ, ინ­ვეს­ტი­ცი­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის მო­ტი­ვით ტა­რი­ფის გაზ­რ­და მი­ზან­შე­წო­ნი­ლი არ არის. ჯერ ერ­თი, გა­სა­ი­დუმ­ლო­ე­ბუ­ლია თე­მა, თუ რა თან­ხას იხ­დი­ან ეს კომ­პა­ნი­ე­ბი ბუ­ნებ­რივ აირ­ში ან რა მო­გე­ბა რჩე­ბათ. ისიც არა­ვინ იცის, რა უჯ­დე­ბა სა­ხელ­მ­წი­ფოს გა­ზის შეს­ყიდ­ვა საზღ­ვარ­ზე. ეს და­ხუ­რუ­ლი ინ­ფორ­მა­ციაა, რა­ზეც ჩვენ მხო­ლოდ ვა­რა­უ­დით ვსა­უბ­რობთ. კი­დევ ერ­თი - მთელ რე­გი­ონ­ში გა­ზი ჩვენ­თან ყვე­ლა­ზე ძვი­რია. რა­ტომ? ეს სა­კითხიც გა­მო­საკ­ვ­ლე­ვია. წე­სით, ბუ­ნებ­რი­ვი აირი ჩვენ­თან არ უნ­და იყოს იმა­ზე ძვი­რი, ვიდ­რე სომ­ხეთ­სა და უკ­რა­ი­ნა­შია. ამ სფე­რო­ში ბევ­რი სა­შუ­ა­მავ­ლო კომ­პა­ნიაა ჩარ­თუ­ლი და ტა­რი­ფის ზრდას ესეც იწ­ვევს. გარ­და ამი­სა, ამ ბა­ზარ­ზე ბუ­ნებ­რი­ვი მო­ნო­პო­ლიაა და ფას­ზე ეს ფაქ­ტო­რიც მოქ­მე­დებს. რო­დე­საც კომ­პა­ნი­ას კონ­კუ­რენ­ტი არა ჰყავს, ის ყვე­ლას თა­ვის პი­რო­ბებს კარ­ნა­ხობს. ჩვენ კარ­გა ხა­ნია გვაჩ­ვე­ვენ აზრს, რომ ბუ­ნებ­რი­ვი აირი უნ­და გაძ­ვირ­დეს, მაგ­რამ იმ ყვე­ლაფ­რი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, რაც დღეს ამ სფე­რო­ში ხდე­ბა, გაძ­ვი­რე­ბა აუცი­ლე­ბე­ლი არ არის. არც იმას გვე­უბ­ნე­ბი­ან, რამ­დე­ნად გვაწ­ვ­დის აზერ­ბა­ი­ჯა­ნი გაზს, ამი­ტომ, ვა­რა­უ­დის და მკითხა­ო­ბის დო­ნე­ზე ვართ და­სუ­ლი. ჩვენ შეგ­ვიძ­ლია მხო­ლოდ შე­ვა­და­როთ რამ­დე­ნია ბუ­ნებ­რი­ვი აირის ფა­სი სხვა ქვეყ­ნებ­ში და ამის მი­ხედ­ვით ვიმ­ს­ჯე­ლოთ. ფაქ­ტია, რომ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში გა­ზი უფ­რო ძვი­რია, ვიდ­რე ჩვენს მე­ზო­ბელ ქვეყ­ნებ­ში. ტა­რი­ფი გა­იზ­რ­დე­ბა და ეს ხე­ლოვ­ნუ­რი მა­ტე­ბა იქ­ნე­ბა, უფ­რო მე­ტიც, ეს - პო­ლი­ტი­კურ გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბას უფ­რო ჰგავს. "დაე, გაძ­ვირ­დეს, ხალ­ხი მა­ინც გა­და­იხ­დის" - ეს არის მთა­ვა­რი პრინ­ცი­პი, რომ­ლის მი­ხედ­ვი­თაც სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში გა­ზის ტა­რი­ფი იც­ვ­ლე­ბა.

ბე­ქა კე­მუ­ლა­რია, მომ­ხ­მა­რე­ბელ­თა უფ­ლე­ბე­ბის დაც­ვის სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი:
- გა­ზის ტა­რი­ფი ვა­ლუ­ტის კურ­ს­ზე და შე­სას­ყი­დი ბუ­ნებ­რი­ვი აირის ფას­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი, თუმ­ცა, ამ დარ­გ­ში მოქ­მე­დი ვერც ერ­თი კომ­პა­ნია თვით­ნე­ბუ­რად ვერ გაზ­რ­დის ბუ­ნებ­რი­ვი აირის ფასს. სწო­რედ ამი­ტომ მი­მარ­თეს გა­ზის გა­მა­ნა­წი­ლე­ბელ­მა კომ­პა­ნი­ებ­მა მა­რე­გუ­ლი­რე­ბელ კო­მი­სი­ას. "სე­მე­კი" ამ სა­კითხს სა­ფუძ­ვ­ლი­ა­ნად შე­ის­წავ­ლის და სპე­ცი­ა­ლუ­რი ფორ­მუ­ლის მეშ­ვე­ო­ბით და­ად­გენს, რა და­ნა­ხარ­ჯე­ბი აქვთ ამ კომ­პა­ნი­ებს და რა უნ­და ღირ­დეს გა­ზის ტა­რი­ფი. რა თქმა უნ­და, ნე­ბის­მი­ე­რი კომ­პა­ნია ცდი­ლობს მაქ­სი­მა­ლუ­რი მო­გე­ბა მი­ი­ღოს, მაგ­რამ "სე­მე­კის" გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბებს ვერც ერ­თი კომ­პა­ნია ვერ გას­ც­დე­ბა. ახ­ლა ყვე­ლა­ფე­რი მა­რე­გუ­ლი­რე­ბე­ლი კო­მი­სი­ის დას­კ­ვ­ნა­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი.

გი­ორ­გი ნ.-ძე, სა­მარ­შ­რუ­ტო ტაქ­სის მძღო­ლი:
- ყვე­ლაფ­რი­დან ჩანს, რომ ბუ­ნებ­რი­ვი აირის გაძ­ვი­რე­ბა გარ­და­უ­ვა­ლია. ამა­ზე სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბიც სა­უბ­რო­ბენ და მთავ­რო­ბის წევ­რე­ბიც. გა­ზის ტა­რი­ფის გაზ­რ­და თა­ვის­თა­ვად გა­მო­იწ­ვევს ელექ­ტ­რო­ე­ნერ­გი­ის და წყლის გაძ­ვი­რე­ბას, პუ­რიც გაძ­ვირ­დე­ბა და სხვა პრო­დუქ­ტე­ბიც, რად­გან ყვე­ლა­ფე­რი გაზ­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი. შე და­ლოც­ვი­ლო, რო­ცა ყვე­ლა­ფე­რი ძვირ­დე­ბა და ჩე­მი პი­რო­ბე­ბი უკან-უკან მი­დის, კო­მუ­ნა­ლურ გა­და­სა­ხა­დებს რა­ღას მი­მა­ტებ?! თუ გა­და­სა­ხა­დე­ბის გაზ­რ­და უნ­დათ, ჯერ მო­სახ­ლე­ო­ბის შე­მო­სა­ვა­ლი გა­ზარ­დონ. ამ ხნის კა­ცი ვარ, ამ­დე­ნი მთავ­რო­ბა გა­მო­ვიც­ვა­ლე და ხალ­ხ­ზე არც ერ­თი არ ფიქ­რობ­და. სამ­წუ­ხა­როა, რომ "ქარ­თულ­მა ოც­ნე­ბამ" ეს ტრა­დი­ცია "ღირ­სე­უ­ლად" გა­აგ­რ­ძე­ლა!

ხა­თუ­ნა ჩი­გო­გი­ძე
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (0)
კომენტარი არ გაკეთებულა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
სო­ფელ ლა­ხირს, რო­მე­ლიც მუ­ლა­ხის ჩრდი­ლო­ეთ ფერ­დობ­ზეა გა­შე­ნე­ბუ­ლი, ოდეს­ღაც ოს­თა ლაშ­ქა­რი შე­მო­სე­ვია.
ერთ-ერთ იმერულ სოფელს შუაზე ყოფს ყვირილა.
კორტოხზე წამოსკუპებულ ორსართულიან სახლში, ახლა რამდენიმე მინა რომ აქვს ჩამსხვრეული, ცხოვრობდა ანგელინა მასწავლებელი"ოსებსაც ჩვენსავით უჭირთ... ზოგს უფრო მეტადაც..."


"ბეწ­ვის გა­დამ­მუ­შა­ვე­ბე­ლი ქარ­ხ­ნის მო­საწყო­ბად 15.000 აშშ დო­ლა­რი საკ­მა­რი­სი­ა"


ალგეთის საწვრთნელ ბაზაზე, საწყისი საბრძოლო მომზადების ცენტრში ახალწვეულთა მომზადების პროგრამა მიმდინარეობს.
"ვენახების განვითარებაზე მეტი ენერგია და რესურსი უნდა დავხარჯოთ''


ფუ­ნი­კუ­ლი­ო­რის გაყ­ვა­ნამ­დე მთაწ­მინ­და სპე­კუ­ლა­ცი­ის ერ­თ­გ­ვარ წყა­როს წარ­მო­ად­გენ­და
გა­სულ წელ­თან შე­და­რე­ბით ინ­ფ­ლა­ცია გა­ი­ზარ­დაკვირის სიახლეები
"ეს მხოლოდ ძალიან ახლობლებმა იციან, სხვა ვერ შემამჩნევს" - თათია დოლიძის წარმატების ფორმულა, რისკი, რომანტიზმი და ახალი გამოწვევები

"საკუთარ თავს ყოველთვის შთავაგონებ და შედეგს ბრძოლით ვაღწევ"

"საყვარელი ადამიანების გარემოცვაში, თავს ყოველთვის მეტის უფლებას ვაძლევ"

2 კომენტარი
"ექსპერტები დამნაშავეზე ერთი ნაბიჯით ყოველთვის წინ ვართ"  -  როგორ იხსნება დანაშაულები?

"ხსნარების საშუალებით ანაბეჭდების ამოღება წვიმიან ამინდშიც შეგვიძლია"


1 კომენტარი
სავსე დარბაზისთვის არც შეუხედავს - რა ხდებოდა დედის მკვლელობის ბრალდებით დაკავებული ბალერინას სასამართლო პროცესზე?

"თურმე ეუბნებოდნენ, - სახლიდან წადი, ჩემი შვილი არა ხარ, თავი მოგვაბეზრეო..."


1 კომენტარი
ვინ იყო ლეო ესა­კია და რა თა­ნამ­დე­ბო­ბა ეკა­ვა მას მთავ­რო­ბა­ში
"ბა­ში-აჩუ­კი" მო­ხე­ლეს უზო­მოდ მო­ე­წო­ნა, თვა­ლე­ბი ცრემ­ლე­ბით ჰქონ­და სავ­სე

0 კომენტარი
"ისე წავიდა ჩემი ცხოვრება, სულ ლურჯას როლში ვიყავი" რატომ არ ისურვა მსახიობობა "სოფომ", ფილმიდან - "მაგდანას ლურჯა"
"ვიძახდი: მორჩა! არც მაწონი გამაგონოთ და არც ფილმში გადაღებაზე მითხრათ რამე-მეთქი"

3 კომენტარი
თბილისელი ბოშას ელიტური ცხოვრება
"ერთ ბინაში გაჩერება დიდხანს არ შემიძლია"

4 კომენტარი
რას ვჭამთ?!
ცოლს რომ არ გა­ე­წი­რა თა­ვი და სა­ბერ­ძ­ნეთ­ში არ გა­დახ­ვე­წი­ლი­ყო სა­მუ­შა­ოდ, ალ­ბათ, ოჯა­ხიც და­ენ­გ­რე­ო­და და თა­ვიც მო­საკ­ლა­ვი გა­უხ­დე­ბო­და

ერ­თი ახ­ლო­ბე­ლი მყავს - და­თო, რო­მელ­მაც თა­ვის დრო­ზე პო­ლი­ტექ­ნი­კუ­რი ინ­ს­ტი­ტუ­ტის
4 კომენტარი
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.
LIFE
ერთი დღე ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე ბავშვებთან
ცენტრში გვითხრეს, რომ ყველაზე დიდი ნაკადი ზამთარში შემოდის, როდესაც ცივა.

1 კომენტარი
პო­ლი­ცი­ის მა­ხე­ში გაბ­მუ­ლი შუ­რის­მა­ძი­ე­ბე­ლი
"15 წლის ვი­ყა­ვი, რო­ცა პირ­ველ "საქ­მე­ზე" გავ­ყე­ვი ბი­ჭებს"

4 კომენტარი
"ხში­რად მი­წევს ყელ­ში მობ­ჯე­ნი­ლი ცრემ­ლე­ბის გა­დაყ­ლაპ­ვაც" - ქმარ­ზე უგო­ნოდ შეყ­ვა­რე­ბუ­ლი ქა­ლის ამ­ბა­ვი
ქალ­ბა­ტონ­მა მა­ნო­ნიმ რომ მითხ­რა, ძა­ლი­ან გთხოვ, ჩემ შე­სა­ხე­ბაც გა­მო­აქ­ვეყ­ნეთ რა­მე
8 კომენტარი