რო­გორ ვებ­რ­ძო­ლოთ ფა­რო­სა­ნას?
font-large font-small
რო­გორ ვებ­რ­ძო­ლოთ ფა­რო­სა­ნას?
რო­დე­საც შე­სა­წამ­ლი ხსნა­რი მოგ­ვი­ტა­ნეს, იმ ხალ­ხ­საც მო­ვუ­ყე­ვი, რაც და­ვი­ნა­ხე


ბო­ლო დროს ყვე­ლა აზი­ურ ფა­რო­სა­ნა­ზე ლა­პა­რა­კობს - მავ­ნე­ბელ­ზე, რო­მელ­მაც და­სავ­ლეთ სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მო­სახ­ლე­ო­ბა პა­ნი­კა­ში ჩა­აგ­დო და უდი­დე­სი ზა­რა­ლი მი­ა­ყე­ნა. ის თით­ქ­მის ყვე­ლა სა­ხის სა­სოფ­ლო-სა­მე­ურ­ნეო კულ­ტუ­რას ანად­გუ­რებს, რაც შე­დე­გებ­ზე აისა­ხა კი­დეც. გა­სულ კვი­რას ბა­თუ­მის რამ­დე­ნი­მე სა­ბავ­შ­ვო ბა­ღიც და­ი­ხუ­რა ამ პრობ­ლე­მის გა­მო, რად­გან სა­დე­ზინ­ფექ­ციო სა­მუ­შა­ო­ე­ბი ჩა­ა­ტა­რეს.პირ­ვე­ლად აზი­უ­რი ფა­რო­სა­ნა სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში 2015 წელს შე­ნიშ­ნეს. მავ­ნე­ბელ­მა 2016 წელს თხი­ლის მო­სა­ვალს მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი ზა­რა­ლი მი­ა­ყე­ნა და სი­მინ­დიც და­ა­ზი­ა­ნა. გარ­და ამ კულ­ტუ­რე­ბი­სა, ფა­რო­სა­ნა აზი­ა­ნებს ხე­ხი­ლო­ვან, კენ­კ­რო­ვან და ბოს­ტ­ნე­ულ კულ­ტუ­რებს. ხორ­თუ­მის მეშ­ვე­ო­ბით ხვრეტს ახალ­შე­მო­სუ­ლი თხი­ლის ნა­ჭუჭს, ათხე­ლებს ნა­ყო­ფის შიგ­თავსს და წარ­მოქ­მ­ნის კორ­პი­სებრ ლპო­ბად ლა­ქებს. ყვე­ლა ნა­ყო­ფი, რა­საც ის შე­ე­ხე­ბა, დე­ფორ­მირ­დე­ბა, და­ზი­ა­ნე­ბის ად­გი­ლებ­ში ვი­თარ­დე­ბა ყა­ვის­ფე­რი ლა­ქე­ბი და პრო­დუქ­ტი გა­მო­უ­სა­დე­გა­რი ხდე­ბა.
წელს იმე­რე­თის, სა­მეგ­რე­ლო­სა და გუ­რი­ის მო­სახ­ლე­ო­ბა ფაქ­ტობ­რი­ვად მო­სავ­ლის გა­რე­შე დარ­ჩა. მარ­თა­ლია, ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა ირ­წ­მუ­ნე­ბა, რომ სხვა­დას­ხ­ვა სა­ხის ღო­ნის­ძი­ე­ბა ჩა­ა­ტა­რა, მაგ­რამ ფაქ­ტია, მავ­ნე­ბე­ლი კვლავ მრავ­ლა­დაა და რო­გორც კი აცივ­და, სახ­ლებ­ში შე­ვი­და. გა­მო­სა­ზამ­თ­რებ­ლად შე­დის ასე­ვე ფა­რე­ხებ­ში, ცხო­ველ­თა სად­გო­მებ­ში, ფარ­დუ­ლებ­ში, ძვრე­ბა ნაპ­რა­ლებ­ში, სხვენ­ზე, კა­რი­სა და ფან­ჯ­რის ღრი­ჭო­ებ­ში, ასე­ვე, ჩა­მოც­ვე­ნი­ლი ფოთ­ლე­ბის სქე­ლი ფე­ნის ქვეშ და ხე­ე­ბის ფუ­ღუ­რო­ებ­ში. მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, და­სავ­ლეთ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ძი­რი­თა­დად ხის სახ­ლე­ბია და ამი­ტომ იქ პრობ­ლე­მა ძალ­ზე მწვა­ვედ დგას. მავ­ნე­ბელ­თან ბრძო­ლა მათ სა­კუ­თა­რი ძა­ლე­ბით უხ­დე­ბათ. ზოგს ცოცხით ჩა­მო­აქვს კედ­ლი­დან, ზო­გი მტვერ­სას­რუ­ტით აგ­რო­ვებს და ისე ანად­გუ­რებს. სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბი ამ­ბო­ბენ, რომ მავ­ნებ­ლის სრუ­ლად გა­ნად­გუ­რე­ბა შე­უძ­ლე­ბე­ლია. აზი­ურ ფა­რო­სა­ნას­თან ბრძო­ლის ერ­თა­დერ­თი გზა მი­სი რა­ო­დე­ნო­ბის შემ­ცი­რე­ბაა.

ზამ­თარ­ში ერ­თე­უ­ლი შემ­თხ­ვე­ვე­ბის გარ­და, ის არ დაფ­რი­ნავს, იბუ­დებს თბილ გა­რე­მო­ში და ძი­ლის ფა­ზა­ში გა­და­დის. სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბი გვირ­ჩე­ვენ, თუ არ და­ვი­ზა­რებთ და მაქ­სი­მა­ლუ­რად გა­ვა­ნად­გუ­რებთ, ცხა­დია, გა­ზაფხულ­ზე მა­თი რა­ო­დე­ნო­ბა საგ­რ­ძ­ნობ­ლად შემ­ცირ­დე­ბა.

სა­ყუ­რადღე­ბოა გა­ზაფხუ­ლი, რად­გან აზი­უ­რი ფა­რო­სა­ნა აპ­რი­ლის ბო­ლოს, მცე­ნა­რე­ზე სახ­ლ­დე­ბა. მა­ი­სი­დან სა­ჭი­როა ყო­ველ­კ­ვი­რე­უ­ლი დაკ­ვირ­ვე­ბა თხი­ლი­სა და ხე­ხი­ლის ბა­ღებ­ში. მსოფ­ლი­ოს წამ­ყ­ვა­ნი ენ­ტი­მო­ლო­გე­ბის რე­კო­მენ­და­ცი­ით, შე­წამ­ვ­ლი­თი სა­მუ­შა­ო­ე­ბის დაწყე­ბა მი­ზან­შე­წო­ნი­ლია მა­ის-ივ­ნის­ში, მავ­ნებ­ლის დაფ­რ­თი­ა­ნე­ბამ­დე. ერ­თი აზი­უ­რი ფა­რო­სა­ნა 200-მდე კვერცხს დებს, კვერ­ცხი თეთ­რი ფე­რი­საა და გა­მო­ჩე­კის წინ ოქ­როს­ფერ შე­ფე­რი­ლო­ბას იღებს. 4-5 დღე­ში იჩე­კე­ბი­ან მო­წი­თა­ლო მატ­ლე­ბი, რომ­ლე­ბიც ფერს თან­და­თან იც­ვ­ლი­ან, ხო­ლო შემ­დ­გომ - მო­თეთ­რო-ყა­ვის­ფე­რი ხდე­ბი­ან და გა­და­იქ­ცე­ვი­ან ზრდას­რულ მავ­ნებ­ლად. 50-55 დღე­ში ისი­ნი ზრდას­რულ ასაკს აღ­წე­ვენ. მავ­ნე­ო­ბას გვი­ან შე­მოდ­გო­მამ­დე აგ­რ­ძე­ლებს. მავ­ნე­ბე­ლი იკ­ვე­ბე­ბა ფოთ­ლის, ყლორ­ტი­სა და ნა­ყო­ფის წვე­ნით. მწერს შე­უძ­ლია დი­დი მან­ძი­ლის და­ფარ­ვა, და­ახ­ლო­ე­ბით 100 კი­ლო­მეტ­რამ­დე ფრენს.
- აზი­უ­რი ფა­რო­სა­ნას წი­ნა­აღ­მ­დეგ ყვე­ლა­ზე ეფექ­ტი­ა­ნი და ეკო­ლო­გი­უ­რად გა­მარ­თ­ლე­ბუ­ლია მა­თი მე­ქა­ნი­კუ­რი გა­ნად­გუ­რე­ბა, - ამ­ბობს სურ­სა­თის ეროვ­ნუ­ლი სა­ა­გენ­ტოს დი­რექ­ტო­რის მო­ად­გი­ლე ზუ­რაბ ლი­პარ­ტია და დას­ძენს: - თი­თო­ე­ულ­მა მო­ქა­ლა­ქემ უნ­და გა­ით­ვა­ლის­წი­ნოს მი­სი რო­ლი მავ­ნე­ბელ­თან ბრძო­ლა­ში, ვი­ნა­ი­დან ის დიდ ფარ­თობ­ზეა გავ­რ­ცე­ლე­ბუ­ლი. თი­თო­ე­ული ფა­რო­სა­ნას მე­ქა­ნი­კუ­რად გა­ნად­გუ­რე­ბა მიმ­დი­ნა­რე წელს, ნიშ­ნავს, რომ მო­მა­ვალ წელს 200-250 ინ­დი­ვი­დით ნაკ­ლე­ბი გვექ­ნე­ბა, ამი­ტომ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია მო­სახ­ლე­ო­ბის ჩარ­თ­ვა სა­ხელ­მ­წი­ფო სტრუქ­ტუ­რებ­თან ერ­თად ამ ღო­ნის­ძი­ე­ბებ­ში.

პი­რა­დად მეც შე­მა­წუ­ხა ამ ზაფხულს ამ პრობ­ლე­მამ, მეც დავ­დევ­დი მავ­ნე­ბელს პრე­პა­რა­ტე­ბი­თა და სხვა სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბით. რჩე­ვის­თ­ვის ცხელ ხაზ­საც მივ­მარ­თე. იქ მითხ­რეს, სა­კუ­თარ თავს უნ­და და­ეხ­მა­როთ: ეზო­ში დად­გით პა­ტარ-პა­ტა­რა სახ­ლე­ბი, ჩა­დეთ ნა­თუ­რე­ბი, შექ­მე­ნით სახ­ლის იმი­ტა­ცია, რომ ფა­რო­სა­ნა შე­ვი­დეს და მე­რე ერ­თად გა­ა­ნად­გუ­რე­თო. თი­თო მო­სახ­ლეს ერ­თი ლიტ­რი ქი­მი­უ­რი პრე­პა­რა­ტი და ფე­რო­მო­ნი და­უ­რიგ­და, რო­მე­ლიც მწერს იზი­დავს.

რაც შე­ე­ხე­ბა გა­მო­ყე­ნე­ბის წე­სებს, ინ­ს­ტ­რუქ­ცი­ა­ში წე­რია, რომ მაქ­სი­მა­ლუ­რად უნ­და და­ვიც­ვათ უსაფ­რ­თხო­ე­ბის ზო­მე­ბი, რად­გან ეს არის საკ­მა­ოდ ძლი­ე­რი ქი­მი­უ­რი პრე­პა­რა­ტი და არა­ვი­თარ შემ­თხ­ვე­ვა­ში მი­სი სახ­ლის პი­რო­ბებ­ში გა­მო­ყე­ნე­ბა არ შე­იძ­ლე­ბა.

ინ­ს­ტ­რუქ­ცი­ა­ში გარ­კ­ვე­ვით წე­რია, რო­ცა ტე­რი­ტო­რია იწამ­ლე­ბა, უნ­და და­ი­ხუ­როს სას­მე­ლი ჭე­ბიო, მაგ­რამ ამ ზაფხულს თა­ვად გამ­გე­ო­ბე­ბის და­ვა­ლე­ბით მან­ქა­ნე­ბი და­დი­ოდ­ნენ ქუ­ჩებ­ში, ყო­ველ­გ­ვა­რი გაფ­რ­თხი­ლე­ბის გა­რე­შე ისე ჩა­იქ­რო­ლეს და ისე მო­აფ­რ­ქ­ვი­ეს ეს პრე­პა­რა­ტი ჰა­ერ­ში, რომ მო­სახ­ლე­ო­ბა არა­ვის გა­უფ­რ­თხი­ლე­ბია და არა­თუ ჭის და­ხურ­ვა, ხალ­ხ­მა კა­რის და ფან­ჯ­რის და­ხურ­ვაც კი ვერ მო­ას­წ­რო. პეს­ტი­ცი­დე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბი­სას აუცი­ლე­ბე­ლია გეც­ვათ სპეც­ტან­საც­მე­ლი, სპეც­ფეხ­საც­მე­ლი, გე­კე­თოთ აირ­წი­ნა­ღი, დამ­ცა­ვი სათ­ვა­ლე და ხელ­თათ­მა­ნი. შეს­ხუ­რე­ბი­სას აკ­რ­ძა­ლუ­ლია თამ­ბა­ქოს მო­წე­ვა, საკ­ვე­ბის მი­ღე­ბა. აუცი­ლე­ბე­ლია პეს­ტი­ცი­დე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბის წინ და­ხუ­როთ სას­მე­ლი წყლის ჭე­ბი, და­ამ­წყ­ვ­დი­ოთ ფრინ­ვე­ლი, სა­ქო­ნე­ლი, მავ­ნე­ბე­ლია პრე­პა­რა­ტი ფუტ­კ­რის­თ­ვის. ბავ­შ­ვებს ნუ გა­უშ­ვებთ ეზო­ში შე­წამ­ვ­ლის დროს, ნუ შე­ე­ხე­ბი­ან ისი­ნი შე­წამ­ლულ ხე­ებს, რად­გან კონ­ტაქ­ტუ­რი პრე­პა­რა­ტია და სა­ში­შია. წამ­ლო­ბის პე­რი­ოდ­ში და­ხუ­რეთ ფან­ჯ­რე­ბი, შე­წამ­ლუ­ლი პრო­დუქ­ტის, ხე­ხი­ლის საკ­ვე­ბად გა­მო­ყე­ნე­ბა და­უშ­ვე­ბე­ლია წამ­ლო­ბი­დან 20-25 დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში! წამ­ლო­ბა უნ­და ჩა­ტარ­დეს უქა­რო ამინ­დ­ში დი­ლას ან სა­ღა­მოს, ან ღრუბ­ლი­ან ამინ­დ­ში შუ­ადღის სა­ა­თებ­ში. არ შე­იძ­ლე­ბა ქი­მი­უ­რი პრე­პა­რა­ტე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა ღია წყალ­სა­ცა­ვე­ბი­სა და წყალ­სა­ტე­ვე­ბის სი­ახ­ლო­ვეს! კა­ტე­გო­რი­უ­ლად და­უშ­ვე­ბე­ლია სახ­ლის პი­რო­ბებ­ში პრე­პა­რა­ტის გა­მო­ყე­ნე­ბა და რო­გორც სოფ­ლის მე­ურ­ნე­ო­ბის სა­მი­ნის­ტ­როს ცხელ ხაზ­ზე გან­გ­ვი­მარ­ტეს, სახ­ლ­ში ბი­ო­ლო­გი­უ­რი პრე­პა­რა­ტე­ბით უნ­და ვებ­რ­ძო­ლოთ ფა­რო­სა­ნას. ანად­გუ­რებს მწერს დიხ­ლო­ფო­სი. გა­მო­ი­ყე­ნეთ საპ­ნი­ა­ნი წყა­ლიც: 200 გრა­მი 2%-იანი სა­პო­ნი უნ­და გახ­ს­ნათ 10 ლიტრ წყალ­ში, და­ას­ხათ ჭურ­ჭელ­ზე, გნე­ბავთ ნა­თუ­რის ქვეშ დად­გით თა­სით ან ჭურ­ჭე­ლი დად­გით ღა­მით და და­ა­ნა­თეთ მა­გი­დის სა­ნა­თი ისე, რომ ოთახ­ში სხვა გა­ნა­თე­ბა არ იყოს. დი­ლით ჯამ­ში უამ­რავ დამ­ხ­რ­ჩ­ვალ ფა­რო­სა­ნას აღ­მო­ა­ჩენთ.

ჩვე­ნი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, რა­ი­ო­ნის გამ­გე­ო­ბებს სურ­სა­თის უვ­ნებ­ლო­ბის სამ­სა­ხურ­მა შე­სა­წამ­ლი აპა­რა­ტე­ბიც და­უ­რი­გა, რომ­ლითც შე­საძ­ლე­ბე­ლია ხე­ხი­ლის და ეზო­ე­ბის შე­წამ­ვ­ლა. ეს აპა­რა­ტი რწმუ­ნე­ბუ­ლებ­თან ინა­ხე­ბა, მაგ­რამ ისი­ნი ნაც­ნო­ბო­ბით გას­ცე­მენ მას და ამ­ბო­ბენ, რომ ძვი­რად ღი­რე­ბულ აპა­რატს ყვე­ლას ვერ ათხო­ვე­ბენ. მარ­თა­ლია, ცხელ ხაზ­ზე გვითხ­რეს, რომ მსგავ­სი აპა­რა­ტე­ბი არ და­უ­რი­გე­ბი­ათ, მაგ­რამ მარ­ტ­ვი­ლის რა­ი­ო­ნის გამ­გებ­ლის მო­ად­გი­ლემ, მე­რაბ ქვარ­ცხა­ვამ დაგ­ვი­დას­ტუ­რა, რომ ყვე­ლა რა­ი­ონს რამ­დე­ნი­მე ასე­თი აპა­რა­ტი გა­და­ე­ცა.

- ბა­ტო­ნო მე­რაბ, რა რა­ო­დე­ნო­ბის ზა­რა­ლი მი­ად­გა მარ­ტ­ვი­ლის მო­სახ­ლე­ო­ბას?

- ზა­რა­ლის დათ­ვ­ლა ჩვენს კომ­პე­ტენ­ცი­ა­ში არ შე­დის, მაგ­რამ სა­მეგ­რე­ლო­ში ზა­რა­ლი 150 მი­ლი­ონ­ზე მე­ტია.

- რა ზო­მე­ბი მი­ი­ღეთ?

- პირ­ვე­ლი წამ­ლო­ბა და­იწყო მო­ბი­ლუ­რი მუ­შა ჯგუ­ფე­ბის მი­ერ. ზურ­გ­სა­კი­დი აპა­რა­ტე­ბით სულ 98 ჯგუ­ფი და­დი­ო­და და მარ­ტ­ვი­ლის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში შე­წამ­ლეს 3219 ჰექ­ტა­რი ტე­რი­ტო­რია. შრო­მის ანაზღა­უ­რე­ბის სა­ხით გა­ცე­მუ­ლია 60.669 ლა­რი, ფე­რო­მო­ნი და ქი­მი­უ­რი პრე­პა­რა­ტი და­უ­რიგ­და მო­სახ­ლე­ო­ბის 90 პრო­ცენტს. ასე­ვე მე­ო­რა­დი წამ­ლო­ბა ჩა­ტარ­და თერ­მუ­ლი ტექ­ნო­ლო­გი­ით და და­მუ­შავ­და სულ 3030 ჰექ­ტა­რი. სპეც­ტექ­ნი­კით, მა­ღა­ლი გა­მავ­ლო­ბის კა­მა­ზით მოხ­და ამის წამ­ლო­ბა. ფე­რო­მონს აქვს სპე­ცი­ფი­კუ­რი სუ­ნი და მწერს იზი­დავს.

- ამ­ბო­ბენ, რომ რწმუ­ნე­ბუ­ლებს აქვთ შე­სა­წამ­ლი აპა­რა­ტე­ბი. ეს ყვე­ლა მო­სახ­ლის­თ­ვის ხელ­მი­საწ­ვ­დო­მია?

- სურ­სა­თის უვ­ნე­ბელ­ყო­ფის ეროვ­ნულ­მა სა­ა­გენ­ტომ ჩვენ­თ­ვის შე­ი­ძი­ნა 93 მო­ბი­ლუ­რი აპა­რა­ტი, თი­თო­ე­უ­ლის ღი­რე­ბუ­ლე­ბა 750 დო­ლა­რია. ეს და­ვა­რი­გეთ სოფ­ლებ­ში, ვინც წამ­ლავ­და მათ ტრე­ნინ­გე­ბი წი­ნას­წარ აქვთ გავ­ლი­ლი, შემ­დეგ გამ­გე­ო­ბა­ში შე­ვი­ნა­ხეთ და ახ­ლა ისევ და­ვუ­რი­გეთ რწმუ­ნე­ბუ­ლებს. ჩვენ ყვე­ლას ვერ მივ­ცემთ ამ აპა­რატს, ლი­ტე­რა­ტუ­რის მას­წავ­ლე­ბე­ლი ვერ მო­წამ­ლავს ხე­ხილს. თან ახ­ლა წამ­ლო­ბის პე­რი­ო­დი არ არის, მხო­ლოდ ვაშ­ლი და ხურ­მაა მცი­რე რა­ო­დე­ნო­ბით და რად­გან აცივ­და, ფა­რო­სა­ნაც სახ­ლებ­შია შე­სუ­ლი. გა­რეთ ფაქ­ტობ­რი­ვად არ არის, რად­გან ბუ­ნა­გი უკ­ვე ნა­პოვ­ნი აქვს. სა­მეგ­რე­ლოს სხვა რე­გი­ო­ნებ­თან შე­და­რე­ბით მარ­ტ­ვილ­ში უკე­თე­სი მდგო­მა­რე­ო­ბაა, მაგ­რამ დამ­შ­ვი­დე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა არ გვაქვს, გა­ზაფხულ­ზე ისევ აქ­ტი­უ­რად უნ­და ვებ­რ­ძო­ლოთ, რომ რო­გორ­მე ხალხს ჰქონ­დეს მო­სა­ვა­ლი.
ასე რომ, ახ­ლა მო­სახ­ლე­ო­ბას ის­ღა დარ­ჩე­ნია, გა­მო­სა­ზამ­თ­რებ­ლად სახ­ლებ­ში თავ­შე­ფა­რე­ბულ ფა­რო­სა­ნას ებ­­რძო­ლოს და მე­ქა­ნი­კუ­რად გა­ა­ნად­გუ­როს.

თეა ხურ­ცი­ლა­ვა
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (0)
კომენტარი არ გაკეთებულა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
უკვე კარგა ხანია გვესმის, რომ საქართველოს აქვს გაზისა და ნავთობის საკმარისი რესურსი და იმის პოტენციალი, რომ გაზის მომპოვებელი, ენერგოდამოუკიდებელი ქვეყანა გახდეს.
თბილისის საქალაქო სასამართლომ გასულ წელს, ბუდაპეშტის ქუჩაზე მომხდარი შემზარავი მკვლელობის საქმის არსებითი განხილვა დაასრულა.
"ნაციონალური მოძრაობის" წარმომადგენლებმა აუდიტის სამსახურისგან თანამდებობის პირთა ქონებრივი დეკლარაციების შესწავლა მოითხოვეს.
გარკვეულმა საკითხებმა შესაძლოა, პოზიტიური ადამიანებიც კი გააბრაზოს და მათი გულისწყრომა გამოიწვიოს.
ყოველდღიური, ერთფეროვანი ცხოვრება, მშობლებისა თუ მოზარდების პრობლემები და მაინც მიზანი, სამომავლო გეგმები და ოცნებები, რომელსაც მუხლჩაუხრელი შრომის შედეგად ბევრი ისრულებს, ყველაფერი უკეთესობისკენ რომ შეცვალოს...
სანამ ცნობილი პოლიტოლოგი და უახლესი თუ სამომავლო პოლიტიკური ამბების შემფასებელი და ლექტორი გახდებოდა, ხათუნა ლაგაზიძემ სწავლა-განათლებისა და საქმიანობის მხრივ, დიდი და საინტერესო გზა გაიარა.
საზოგადოების ნაწილი თვლის, რომ კანონმდებლობა ლმობიერია არასრულწლოვანთა მიერ ჩადენილი დანაშაულების მიმართ და დაუსჯელობის სინდრომმა ფაქტების გახშირება გამოიწვია.
"ჩემი საყვარელი ხაბიზგინები დააცხვეს, იმღერეს, იცეკვეს"
ილუზიას ვიქმნით, რომ ყველაფერი კარგად არის, ბედნიერები ვართ
კვირის სიახლეები
რა შეიცვლება მომავალი წლიდან "მხრჩოლავი ჯიპების" ქალაქში?
ე.წ. ტექდათვალიერება საქართველოში 2018 წლიდან ამოქმედდება
1 კომენტარი
ექ­ს­კ­ლუ­ზი­უ­რი ქალ­თა ჰო­როს­კო­პი ანუ რა ელით ქა­ლებს 2018 წელს ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის მი­ხედ­ვით
მე­გობ­რო­ბით დაწყე­ბუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა წლის ბო­ლოს შე­იძ­ლე­ბა ქორ­წი­ნე­ბის შან­სებ­ში გა­და­ი­ზარ­დოს
0 კომენტარი
მეუფე შიო - გამორჩეული მღვდელმსახური
როგორც საპატრიარქოში აცხადებენ, რამდენიმე დღეში წერილობით გაიწერება მისი უფლება-მოვალეობები
0 კომენტარი
ქალის სასტიკი ხვედრი "მესამე სამყაროში" - სულისშემძვრევლი ამბავი გაყიდულ შვილებზე
ავღანელი გოგონას უმძიმესი ცხოვრების ამბავი
13 კომენტარი
მა­ჩაბ­ლის იდუ­მა­ლე­ბით მო­ცუ­ლი ცხოვ­რე­ბა და გა­უ­ჩი­ნა­რე­ბა
"რუ­დუ­ნე­ბით შე­მო­ნა­ხუ­ლი მი­სი სა­მი ნეკ­ნი მთაწ­მინ­დას მი­ა­ბა­რეს..."
11 კომენტარი
"დრო ყველაფერს "ალაგებს"... - რაში გაუმართლა თინი გალდავას
როდესაც იცვლება შენი ფიქრები, მაშინვე იცვლება შენი ცხოვრებაც
1 კომენტარი
თემა, რომელზეც ილო ბეროშვილი საჯაროდ პირველად ალაპარაკდა
ილო ბეროშვილის "ფერისცვალება" და განცდა, რომელიც ხელახლა დაბადების ტოლფასია
14 კომენტარი
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.
LIFE
 "შვი­ლი დღემ­დე არ მპა­ტი­ობს, რომ დე­და­სა და ქმარს სა­თა­ნა­დო ად­გი­ლი ვერ მი­ვუ­ჩი­ნე..."
"წი­თე­ლი" მემ­კ­ვიდ­რე­ო­ბა და და­კარ­გუ­ლი თა­ვი­სუფ­ლე­ბა
2 კომენტარი
უძლური ქმრისა და 18 წლის ცოლის დავა - 11 წლის ასაკში გათხოვილი გოგონას უცნაური თავგადასავალი

უმოწყალესო ხელმწიფევ, ვეკრ­ძალვი და ვიშიშვი თუ ვითარ გავბედო ესე ვითარი მოხსენება
2 კომენტარი
კეთილ სიცრუეში გაზრდილი ქალის ცრემლები
ვერ დავუშვებდი ორმეტრიანი ბიძის უხმოდ გასვენებას

1 კომენტარი