რო­გორ უნ­და ვიკ­ვე­ბოთ მარ­ხ­ვის შემ­დეგ
font-large font-small
რო­გორ უნ­და ვიკ­ვე­ბოთ მარ­ხ­ვის შემ­დეგ

"მარ­ხ­ვა არ არის შიმ­ში­ლო­ბა და დი­ე­ტა"


ბო­ლო დროს ძა­ლი­ან ბევ­რი ადა­მი­ა­ნი მარ­ხუ­ლობს. ალ­ბათ, ამის გა­მოც გა­მოჩ­ნ­და დახ­ლებ­ზე პრო­დუქ­ტე­ბი, რომ­ლებ­საც აქვთ წარ­წე­რა - "სა­მარ­ხ­ვო". სურ­ვი­ლის შემ­თხ­ვე­ვა­ში, კვე­ბის თით­ქ­მის ყვე­ლა ობი­ექ­ტ­ში მო­გარ­თ­მე­ვენ სა­მარ­ხ­ვო კერ­ძებს. მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, რომ მარ­ხ­ვის დროს არ შე­იძ­ლე­ბა არა მარ­ტო ცხო­ვე­ლუ­რი საკ­ვე­ბის მი­ღე­ბა, არა­მედ ის მო­წე­ვი­სა და და­ლე­ვის­გან თავ­შე­კა­ვე­ბა­საც გუ­ლის­ხ­მობს.
მარ­თ­ლ­მა­დი­დებ­ლუ­რი სა­ეკ­ლე­სიო კა­ლენ­დ­რის მი­ხედ­ვით, ზო­გი­ერ­თი მარ­ხ­ვა მრა­ვალ­დღი­ა­ნია, ზო­გი­ერ­თი - ერ­თ­დღი­ა­ნი. დი­დი მარ­ხ­ვა სულ ოთხია და მათ­გან ყვე­ლა­ზე ხან­გ­რ­ძ­ლი­ვია აღ­დ­გო­მის ბრწყინ­ვა­ლე დღე­სას­წა­უ­ლის წი­ნა მარ­ხ­ვა, რო­მე­ლიც 48 დღე გრძელ­დე­ბა. იგი ყვე­ლა­ზე მკაც­რიც არის, გან­სა­კუთ­რე­ბით - პირ­ველ და ბო­ლო კვი­რას. თევ­ზი ნე­ბა­დარ­თუ­ლია მხო­ლოდ ხა­რე­ბა­სა და ბზო­ბას.


იმის­თ­ვის, რომ მარ­ხ­ვის შემ­დეგ კვე­ბის სხვა რე­ჟიმ­ზე გა­დას­ვ­ლა ორ­გა­ნიზმს სტრე­სად არ ექ­ცეს, სა­მარ­ხ­ვო სუფ­რის ჩვე­უ­ლებ­რი­ვით შეც­ვ­ლის წე­სე­ბის ცოდ­ნაა სა­ჭი­რო. სამ­წუ­ხა­როდ, მარ­ხ­ვის შემ­დეგ კვე­ბის მკვეთრ შეც­ვ­ლას შე­იძ­ლე­ბა, საჭ­მ­ლის მომ­ნე­ლე­ბე­ლი ორ­გა­ნო­ე­ბის სე­რი­ო­ზუ­ლი მოშ­ლა და დაკ­ლე­ბუ­ლი კი­ლოგ­რა­მე­ბის უკან დაბ­რუ­ნე­ბაც მოჰ­ყ­ვეს. მარ­ხ­ვის დროს ორ­გა­ნიზ­მი ნახ­შირ­წყ­ლო­ვან-მცე­ნა­რე­ულ საკ­ვებს ეჩ­ვე­ვა. თუ მარ­ხ­ვის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ, მა­შინ­ვე იმას მი­ირ­თ­მევთ, რაც უფ­რო გემ­რი­ე­ლი და ცხი­მი­ა­ნია, გას­ტ­რი­ტი და სხვა უსი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბი არ აგ­ც­დე­ბათ.

მარ­ც­ვ­ლე­უ­ლი და ვი­ტა­მი­ნე­ბი, უფ­რო მე­ტი ხი­ლი და ბოს­ტ­ნე­უ­ლი ჯან­მ­რ­თე­ლი ადა­მი­ა­ნის რა­ცი­ო­ნის ბა­ზი­სია. გა­მო­დის, რომ მარ­ხ­ვის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ, სწორ კვე­ბა­ზე გა­დას­ვ­ლის იდე­ა­ლუ­რი სა­შუ­ა­ლე­ბა გვეძ­ლე­ვა. იმ ფაქ­ტის მი­უ­ხე­და­ვა­დაც კი, რომ თა­ნა­მედ­რო­ვე საკ­ვე­ბი ხში­რად არას­რულ­ფა­სო­ვა­ნია, ძი­რი­თა­დად ვი­ტა­მი­ნე­ბით გა­ღა­რი­ბე­ბუ­ლი რა­ფი­ნი­რე­ბუ­ლი პრო­დუ­ქტე­ბით მზად­დე­ბა და ზოგ­ჯერ მავ­ნე­ბე­ლიც (ის გენ­მო­დი­ფი­ცი­რე­ბულ მა­სა­ლას, კონ­სერ­ვან­ტებს შე­ი­ცავს) კია, გა­მო­სა­ვა­ლი მა­ინც არ­სე­ბობს. ამის­თ­ვის სა­ჭი­როა, ესო­დენ პო­პუ­ლა­რუ­ლი ჯან­სა­ღი ცხოვ­რე­ბის წე­სის დაც­ვა, რომ­ლის ფორ­მუ­ლა­შიც ჯან­სა­ღი და ბი­ო­ლო­გი­უ­რად სუფ­თა საკ­ვე­ბიც შე­დის. მსოფ­ლი­ოს ბევ­რი დი­დი ქა­ლა­ქის და­რად, რუ­სე­თის დე­და­ქა­ლაქ მოს­კოვ­შიც არ­სე­ბობს პირ­ვე­ლი ბი­ო­კა­ფე, რომ­ლის შემ­ქ­მ­ნე­ლი სტე­ფან სტო­ი­ა­ნო­ვი მარ­ხ­ვის შემ­დ­გო­მი მე­ნი­უს გა­სამ­ხე­ლად და სა­სარ­გებ­ლო კვე­ბის სა­ი­დუმ­ლო­ე­ბე­ბის გა­სა­ზი­ა­რებ­ლად მზად არის. მაშ ასე: თავ­სარ­თი "ბი­ო" სუ­ლაც არ ნიშ­ნავს იმას, რომ ასე­თი პრო­დუქ­ტე­ბი უგე­მუ­რი ან­და ნაკ­ლე­ბად ნო­ყი­ე­რია. ბი­ო­ე­ტი­კე­ტი­ა­ნი პრო­დუქ­ტი მხო­ლოდ ბუ­ნებ­რივ კონ­სერ­ვან­ტებს, ნა­ტუ­რა­ლურ სა­ღე­ბა­ვებ­სა და არა­გენ­მო­დი­ფი­ცი­რე­ბულ ინ­გ­რე­დი­ენ­ტებს შე­ი­ცავს.

ბი­ო­ლო­გი­უ­რად სუფ­თა ინ­გ­რე­დი­ენ­ტე­ბით კი ყვე­ლა­ზე სა­სარ­გებ­ლო, გემ­რი­ე­ლი და ნო­ყი­ე­რი სა­დი­ლე­ბი მზად­დე­ბა. ასე რომ, ბი­ო­კა­ფეს შეფ­მ­ზა­რე­უ­ლი სტუმ­რებს მხო­ლოდ ბი­ო­ლო­გი­უ­რად სუფ­თა ინ­გ­რე­დი­ენ­ტე­ბით, მა­გა­ლი­თად, ხორ­ცი­თა და თევ­ზით მომ­ზა­დე­ბულ, სხვა­დას­ხ­ვა სა­ნე­ლებ­ლი­თა და სო­უ­სით შე­ნე­ლე­ბულ სა­დი­ლებს სთა­ვა­ზობს. ასე­თი საჭ­მე­ლი კი, ყვე­ლა სხვა სი­კე­თეს­თან ერ­თად, ძალ­ზე სა­სარ­გებ­ლო­ცაა.
ბი­ო­კა­ფე­ში ყვე­ლა სა­დი­ლი ნამ­დ­ვი­ლი ბი­ო­მე­ურ­ნე­ო­ბე­ბი­დან შე­მო­ტა­ნი­ლი არა­გენ­მო­დი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი პრო­დუ­ქით მზად­დე­ბა.
კა­ფე­ში მომ­ხ­მა­რე­ბელს სას­მე­ლებ­საც გან­სა­კუთ­რე­ბულ­სა და ბი­ლო­გი­უ­რად სუფ­თას სთა­ვა­ზო­ბენ. მე­ნი­უ­შია: იშ­ვი­ა­თი კენ­კ­რო­ვა­ნე­ბის წვე­ნე­ბი, კოქ­ტე­ი­ლე­ბი და 20 და­სა­ხე­ლე­ბის ბა­ლა­ხე­უ­ლი ნა­ყე­ნე­ბის ფარ­თო ასორ­ტი­მენ­ტი - გა­მამ­ხ­ნე­ვებ­ლე­ბით დაწყე­ბუ­ლი და გულ-სის­ხ­ლ­ძარ­ღ­ვ­თა სის­ტე­მის მუ­შა­ო­ბის მას­ტი­მუ­ლი­რებ­ლე­ბით დამ­თავ­რე­ბუ­ლი.
მთა­ვა­რი იდეა ჯან­სა­ღი ცხოვ­რე­ბის წე­სი­სა და ორ­გა­ნულ პრო­დუქ­ტებ­ზე და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი ეკ­ოლო­გი­უ­რად უსაფ­რ­თხო კვე­ბის აქ­ტი­უ­რი გავ­რ­ცე­ლე­ბა და პო­პუ­ლა­რი­ზა­ციაა.

წმინ­და სა­მე­დი­ცი­ნო თვალ­საზ­რი­სით მარ­ხ­ვა სა­სარ­გებ­ლოა ჯან­მ­რ­თე­ლო­ბის­თ­ვის. ამ დროს ხდე­ბა ორ­გა­ნიზ­მის გაწ­მენ­და და გა­ჯან­სა­ღე­ბა. მარ­თა­ლია, ხორ­ც­სა და რძე­ზე უარის თქმის გა­მო ორ­გა­ნიზმს პრო­ტე­ი­ნე­ბი და ამი­ნომ­ჟა­ვე­ბი აკ­ლ­დე­ბა, მაგ­რამ ეს დე­ფი­ცი­ტი ნა­წი­ლობ­რივ ივ­სე­ბა მცე­ნა­რე­უ­ლი ცი­ლე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბით. მა­გა­ლი­თად, პარ­კოს­ნებ­ში (სოია, ლო­ბიო, მუ­ხუ­დო), არა­ქის­ში, თხილ­ში, კა­კალ­ში, სო­კო­ში უხ­ვად არის ამი­ნომ­ჟა­ვე­ბი, მიკ­რო­ე­ლე­მენ­ტე­ბი, ვი­ტა­მი­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც მთლი­ა­ნად აკ­მა­ყო­ფი­ლებს ადა­მი­ა­ნის მოთხოვ­ნას ცი­ლო­ვან პრო­დუქ­ტებ­ზე. უჯ­რე­დი­სით მდი­და­რი მცე­ნა­რე­უ­ლი საკ­ვე­ბის წყა­ლო­ბით ძლი­ერ­დე­ბა ნაწ­ლავ­თა პე­რის­ტალ­ტი­კა და წეს­რიგ­დე­ბა კუ­ჭის მოქ­მე­დე­ბა. ამას­თა­ნა­ვე, ნახ­შირ­წყ­ლებს ორ­გა­ნიზ­მი ცი­ლო­ვან საკ­ვებ­ზე (ხორ­ცი, თევ­ზი) იოლად ით­ვი­სებს. შე­სა­ბა­მი­სად, ნაკ­ლე­ბი ენერ­გია ეხარ­ჯე­ბა მის გა­და­სა­მუ­შა­ვებ­ლად.

მარ­ხ­ვი­სას ნორ­მა­ლიზ­დე­ბა საჭ­მ­ლის მო­ნე­ლე­ბა და ნივ­თი­ე­რე­ბა­თა ცვლა. ცხო­ვე­ლუ­რი ცხი­მის მცე­ნა­რე­უ­ლით ჩა­ნაც­ვ­ლე­ბა იძ­ლე­ვა მო­მა­ტე­ბუ­ლი არ­ტე­რი­უ­ლი წნე­ვის ნორ­მა­ლი­ზე­ბი­სა და ქო­ლეს­ტე­რი­ნის დო­ნის შემ­ცი­რე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბას, რა­საც დი­დი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა აქვს გუ­ლის იშე­მი­უ­რი და­ა­ვა­დე­ბი­სა და ჰი­პერ­ტენ­ზი­ის დროს. ცხო­ვე­ლუ­რი ცხი­მი დი­დი ოდე­ნო­ბით შე­ი­ცავს ქო­ლეს­ტე­რინს, რო­მე­ლიც ახ­შობს სის­ხ­ლ­ძარ­ღ­ვ­თა გან­ვ­ლა­დო­ბას და ამ­ცი­რებს მათ ელას­ტი­კუ­რო­ბას, ქმნის მიდ­რე­კი­ლე­ბას ათე­როს­კ­ლე­რო­ზი­სა და სის­ხ­ლ­ძარ­ღ­ვო­ვა­ნი პა­თო­ლო­გი­ე­ბის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბის­კენ. მაგ­რამ ქო­ლეს­ტე­რი­ნი აუცი­ლე­ბე­ლიც არის ორ­გა­ნიზ­მის­თ­ვის. მის­გან სინ­თე­ზირ­დე­ბა ბევ­რი სა­ჭი­რო ნივ­თი­ე­რე­ბა, მა­გა­ლი­თად, ჰორ­მო­ნე­ბი, ნაღ­ვ­ლის მჟა­ვე­ბი, ზო­გი­ერ­თი ვი­ტა­მი­ნი. ამი­ტომ ხსნილ­ში ვი­ღებთ ცხო­ვე­ლურ პრო­დუქ­ტებს და, მა­შა­სა­და­მე, ქო­ლეს­ტე­რინს, ხო­ლო მარ­ხ­ვის დროს ორ­გა­ნიზმს ამ ნივ­თი­ე­რე­ბის­გან ვას­ვე­ნებთ.
ზო­გი­ერ­თი პრო­დუქ­ტის­გან თა­ვის შე­კა­ვე­ბა სუ­ლაც არ ნიშ­ნავს ერ­თ­ფე­რო­ვან კვე­ბას და საკ­ვე­ბი ნივ­თი­ე­რე­ბე­ბის უკ­მა­რი­სო­ბას. სა­მარ­ხ­ვო მე­ნი­უ­ში შე­დის ყო­ველ­გ­ვა­რი ბურ­ღუ­ლი, პუ­რი, სოია, პარ­კოს­ნე­ბი, სო­კო, ხი­ლი, ბოს­ტ­ნე­უ­ლი, ნი­გო­ზი. ტკბი­ლე­უ­ლის მოყ­ვა­რუ­ლებს შე­უძ­ლი­ათ მი­ირ­თ­ვან მუ­რა­ბა, თაფ­ლი, ჩი­რი, სა­მარ­ხ­ვო ნამ­ცხ­ვ­რე­ბი... მთა­ვა­რია, გვახ­სოვ­დეს: მარ­ხ­ვა არ არის შიმ­ში­ლო­ბა და დი­ე­ტა. მარ­ხ­ვა გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი სუ­ლი­ე­რი მდგო­მა­რე­ო­ბაა.
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (0)
კომენტარი არ გაკეთებულა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
ჩატარდა ანალიზები, რომლებმაც უჩვენა, რომ სხეულის მდგომარეობა შეცვლილი არ იყოკიტრი წყურვილის მომკვლელი შესანიშნავი საშუალებაა.
ყველა მეწარმე ვალდებულია, ზუსტი ინფორმაცია დააწეროს თავის პროდუქტს...

ვიეტნამში ძალიან ბევრს აინტერესებს ათასი კუნძულის მხარე

"ყოველთვის მომწონდა რუსუდან კერვალიშვილი"


საქართველოს ტერიტორიაზე რამდენიმე ათეული ბუნებრივი სამკურნალო ბალნეოლოგიური კურორტია.
სხვა­დას­ხ­ვა ქვე­ყა­ნა­ში გა­მო­უშ­ვით ცალ­კე მარ­ცხე­ნა და ცალ­კე მარ­ჯ­ვე­ნა ფეხ­საც­მე­ლიო

კვირის სიახლეები
"ეს მხოლოდ ძალიან ახლობლებმა იციან, სხვა ვერ შემამჩნევს" - თათია დოლიძის წარმატების ფორმულა, რისკი, რომანტიზმი და ახალი გამოწვევები

"საკუთარ თავს ყოველთვის შთავაგონებ და შედეგს ბრძოლით ვაღწევ"

"საყვარელი ადამიანების გარემოცვაში, თავს ყოველთვის მეტის უფლებას ვაძლევ"

2 კომენტარი
"ექსპერტები დამნაშავეზე ერთი ნაბიჯით ყოველთვის წინ ვართ"  -  როგორ იხსნება დანაშაულები?

"ხსნარების საშუალებით ანაბეჭდების ამოღება წვიმიან ამინდშიც შეგვიძლია"


1 კომენტარი
სავსე დარბაზისთვის არც შეუხედავს - რა ხდებოდა დედის მკვლელობის ბრალდებით დაკავებული ბალერინას სასამართლო პროცესზე?

"თურმე ეუბნებოდნენ, - სახლიდან წადი, ჩემი შვილი არა ხარ, თავი მოგვაბეზრეო..."


1 კომენტარი
ვინ იყო ლეო ესა­კია და რა თა­ნამ­დე­ბო­ბა ეკა­ვა მას მთავ­რო­ბა­ში
"ბა­ში-აჩუ­კი" მო­ხე­ლეს უზო­მოდ მო­ე­წო­ნა, თვა­ლე­ბი ცრემ­ლე­ბით ჰქონ­და სავ­სე

0 კომენტარი
"ისე წავიდა ჩემი ცხოვრება, სულ ლურჯას როლში ვიყავი" რატომ არ ისურვა მსახიობობა "სოფომ", ფილმიდან - "მაგდანას ლურჯა"
"ვიძახდი: მორჩა! არც მაწონი გამაგონოთ და არც ფილმში გადაღებაზე მითხრათ რამე-მეთქი"

3 კომენტარი
თბილისელი ბოშას ელიტური ცხოვრება
"ერთ ბინაში გაჩერება დიდხანს არ შემიძლია"

4 კომენტარი
რას ვჭამთ?!
ცოლს რომ არ გა­ე­წი­რა თა­ვი და სა­ბერ­ძ­ნეთ­ში არ გა­დახ­ვე­წი­ლი­ყო სა­მუ­შა­ოდ, ალ­ბათ, ოჯა­ხიც და­ენ­გ­რე­ო­და და თა­ვიც მო­საკ­ლა­ვი გა­უხ­დე­ბო­და

ერ­თი ახ­ლო­ბე­ლი მყავს - და­თო, რო­მელ­მაც თა­ვის დრო­ზე პო­ლი­ტექ­ნი­კუ­რი ინ­ს­ტი­ტუ­ტის
4 კომენტარი
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.
LIFE
ერთი დღე ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე ბავშვებთან
ცენტრში გვითხრეს, რომ ყველაზე დიდი ნაკადი ზამთარში შემოდის, როდესაც ცივა.

1 კომენტარი
პო­ლი­ცი­ის მა­ხე­ში გაბ­მუ­ლი შუ­რის­მა­ძი­ე­ბე­ლი
"15 წლის ვი­ყა­ვი, რო­ცა პირ­ველ "საქ­მე­ზე" გავ­ყე­ვი ბი­ჭებს"

4 კომენტარი
"ხში­რად მი­წევს ყელ­ში მობ­ჯე­ნი­ლი ცრემ­ლე­ბის გა­დაყ­ლაპ­ვაც" - ქმარ­ზე უგო­ნოდ შეყ­ვა­რე­ბუ­ლი ქა­ლის ამ­ბა­ვი
ქალ­ბა­ტონ­მა მა­ნო­ნიმ რომ მითხ­რა, ძა­ლი­ან გთხოვ, ჩემ შე­სა­ხე­ბაც გა­მო­აქ­ვეყ­ნეთ რა­მე
8 კომენტარი