რო­გო­რი იქ­ნე­ბა ოქ­ტომ­ბე­რი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნე­ბის­თ­ვის
font-large font-small
რო­გო­რი იქ­ნე­ბა ოქ­ტომ­ბე­რი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნე­ბის­თ­ვის
სულ მა­ლე შე­მოდ­გო­მის მე­ო­რე თვე, ყვე­ლა­ზე ფე­რა­დი და მდიდ­რუ­ლი ოქ­ტომ­ბე­რი შე­ვა ძა­ლა­ში.
ვფიქ­რობთ, ზო­დი­ა­ქოს ნე­ბის­მი­ე­რი წარ­მო­მად­გენ­ლის­თ­ვის სა­ინ­ტე­რე­სო იქ­ნე­ბა ის ძი­რი­თა­დი ტენ­დენ­ცი­ე­ბი, რომ­ლი­თაც ოქ­ტომ­ბე­რი იქ­ნე­ბა დატ­ვირ­თუ­ლი.

ვერ­ძე­ბის უმე­ტე­სო­ბას ოქ­ტომ­ბე­რი გარ­კ­ვე­ულ სა­მოქ­მე­დო გეგ­მას მოს­თხოვს. ეს შე­ე­ხე­ბა რო­გორც მის პი­რად ცხოვ­რე­ბას, ისე ფი­ნან­სებ­სა და ოჯა­ხის წევ­რებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბას. მოკ­ლედ, და­არ­ქ­ვით ყვე­ლა­ფერს თა­ვი­სი სა­ხე­ლი და ცხოვ­რე­ბა გა­ცი­ლე­ბით სტა­ბი­ლუ­რი გახ­დე­ბა.

კუ­როს ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლებს ოქ­ტომ­ბე­რი ამო­სუნ­თ­ქ­ვი­სა და დას­ვე­ნე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბას მის­ცემს. უფ­რო მე­ტიც, საკ­მა­ოდ ბევ­რი თა­ვი­სუ­ფა­ლი დრო და ფან­ტა­ზია გა­გიჩ­ნ­დე­ბათ სა­ი­მი­სოდ, თუ რო­გორ გა­ი­ხა­ლი­სოთ ცხოვ­რე­ბა, შე­იც­ვა­ლოთ ვარ­ცხ­ნი­ლო­ბა ან სუ­ლაც გა­და­ა­ხა­ლი­სოთ თქვე­ნი გარ­დე­რო­ბი.

ტყუ­პი ოქ­ტომ­ბერ­ში რე­ა­ლურ შან­სებს მი­ი­ღებს სა­ი­მი­სოდ, რომ სა­კუ­თა­რი ცხოვ­რე­ბა რა­დი­კა­ლუ­რად შეც­ვა­ლოს. პირ­ველ რიგ­ში ეს ცვლი­ლე­ბა სა­მუ­შაო სფე­როს შე­ე­ხე­ბა. თუმ­ცა, ყვე­ლა­ფე­რი მა­ინც მის აქ­ტი­უ­რო­ბა­სა და მონ­დო­მე­ბა­ზე იქ­ნე­ბა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი.

კირ­ჩხი­ბის
ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლე­ბის პო­პუ­ლა­რო­ბა მო­ი­მა­ტებს ოქ­ტომ­ბ­რის თვე­ში. სა­სურ­ვე­ლია, და­ი­ვიწყოთ თქვე­ნი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის­თ­ვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი მორ­ცხ­ვო­ბა და აქ­ტი­უ­რად და­ა­ფიქ­სი­როთ სა­კუ­თა­რი პო­ზი­ცია - იქ­ნე­ბა ეს პი­რა­დი, თუ ბიზ­ნეს­ს­პექ­ტ­რი.

ლო­მის ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლე­ბის­თ­ვის ოქ­ტომ­ბე­რი ბო­ბო­ქა­რი და დი­ნა­მი­კუ­რი იქ­ნე­ბა. შე­საძ­ლოა, სა­ყო­ველ­თაო ჭო­რე­ბი­სა და სკან­და­ლე­ბის ეპი­ცენ­ტ­რ­შიც კი მო­ექ­ცეთ მო­უ­ლოდ­ნე­ლად, ასე რომ, ნუ­რა­ფერს გა­იკ­ვირ­ვებთ და თა­ვი მე­ფუ­რად გე­ჭი­როთ, რო­გორც ყო­ველ­თ­ვის.

ქალ­წუ­ლე­ბის უმე­ტე­სო­ბა, რო­გორც იქ­ნა, მო­იც­ლის გა­სარ­თო­ბად. ოქ­ტომ­ბე­რი მათ­თ­ვის მსუ­ბუ­ქი და თავ­ბ­რუ­დამ­ხ­ვე­ვი იქ­ნე­ბა. არ არის გა­მო­რიცხუ­ლი, რო­მან­ტი­კუ­ლი ნაც­ნო­ბო­ბა გა­ა­ბათ ან აღად­გი­ნოთ ურ­თი­ერ­თო­ბა ყო­ფი­ლებ­თან.

სას­წო­რე­ბის უმე­ტე­სო­ბას ოქ­ტომ­ბ­რის თვე არა­ერთ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვან სი­ურ­პ­რიზს ჰპირ­დე­ბა. თუმ­ცა, მა­თი მხრი­და­ნაც დას­ჭირ­დე­ბა სი­ტუ­ა­ცი­ას გა­მო­ყე­ნე­ბა და ხელ­შეწყო­ბა. ყუ­რადღე­ბით მო­ე­კი­დეთ ნე­ბის­მი­ერ ახალ წა­მოწყე­ბას, ან სუ­ლაც სა­კუ­თა­რი ჰო­ბი აქ­ცი­ეთ შე­მო­სავ­ლის წყა­როდ.

მო­რი­ე­ლე­ბის უმე­ტე­სო­ბის­თ­ვის ოქ­ტომ­ბე­რი ემო­ცი­უ­რად დატ­ვირ­თუ­ლი იქ­ნე­ბა, ბევრს გა­უ­ჭირ­დე­ბა არ­ჩე­ვა­ნის გა­კე­თე­ბა ამა თუ იმ სფე­რო­ში. თუმ­ცა, შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი ოქ­ტომ­ბერ­ში საკ­მა­რის­ზე მე­ტი იქ­ნე­ბა. მაქ­სი­მა­ლუ­რად მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლე­ბი იყა­ვით მო­რი­ე­ლე­ბო!

მშვილ­დოს­ნე­ბი
ოქ­ტომ­ბერს თავ­გა­და­სავ­ლე­ბის ძი­ე­ბა­ში გა­ა­ტა­რე­ბენ. ბევრ მათ­განს გა­უ­ჭირ­დე­ბა გრძნო­ბე­ბის გო­ნე­ბით გა­კონ­ტ­რო­ლე­ბა. თუმ­ცა, ვარ­ს­კ­ვ­ლა­ვე­ბი გირ­ჩე­ვენ, აუცი­ლებ­ლად მის­ცეთ გარ­კ­ვე­უ­ლი ფორ­მა და სის­ტე­მა­ტი­უ­რი სა­ხე სა­კუ­თარ მიზ­ნებს. წი­ნა­აღ­მ­დეგ შემ­თხ­ვე­ვა­ში ნო­ემ­ბე­რი ერ­თობ მძი­მე იქ­ნე­ბა.

თხის რქე­ბის­თ­ვის ოქ­ტომ­ბე­რი პრო­ფე­სი­უ­ლი წარ­მა­ტე­ბე­ბის პე­რი­ო­დია. მო­სა­ლოდ­ნე­ლია სე­რი­ო­ზუ­ლი კონ­ტ­რაქ­ტე­ბის გა­ფორ­მე­ბა, ახალ სამ­სა­ხურ­ში გა­და­ბარ­გე­ბა ან ფი­ნან­სუ­რი მო­გე­ბა. ერ­თა­დერ­თი, რაც ამ თვე­ში მო­გეთხო­ვე­ბათ, თქვენ­თ­ვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი სი­ჯი­უ­ტის მო­თოკ­ვა იქ­ნე­ბა. ვარ­ს­კ­ვ­ლა­ვე­ბი მკაც­რად გაფ­რ­თხი­ლე­ბენ - ერი­დეთ კონ­ფ­ლიქტს!

მერ­წყუ­ლებს ოქ­ტომ­ბერ­ში სა­კუ­თა­რი ფი­ნან­სუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბის "რე­ვი­ზი­ა" ევა­ლე­ბათ. დი­დი სიფ­რ­თხი­ლით მო­ე­კი­დეთ ყიდ­ვა-გა­ყიდ­ვი­სა და ინ­ვეს­ტი­რე­ბის სა­კითხს. კარ­გი თვეა სწავ­ლის­თ­ვის ან კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ის ასა­მაღ­ლებ­ლად. პი­რად ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში კი აუცი­ლე­ბე­ლია ერ­თხელ და სა­მუ­და­მოდ და­ას­რუ­ლოთ არაფ­რის­მომ­ცე­მი კავ­ში­რე­ბი.

თევ­ზე­ბის უმე­ტე­სო­ბა ოქ­ტომ­ბერ­ში და­უძ­ლე­ველ სურ­ვილს იგ­რ­ძ­ნობს, გა­ექ­ცეს ყო­ველ­დღი­ურ რუ­ტი­ნას. სა­სურ­ვე­ლია წა­მო­იწყოთ ახა­ლი ჰო­ბი, და­კავ­დეთ სპორ­ტით ან ცეკ­ვე­ბით. ახა­ლი გა­ტა­ცე­ბა თქვენს გან­წყო­ბა­საც აამაღ­ლებს და შე­საძ­ლოა, ფუ­ლა­დი მო­გე­ბაც მოგცეთ მო­მა­ვალ­ში.
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (0)
კომენტარი არ გაკეთებულა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
მე­გობ­რო­ბით დაწყე­ბუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა წლის ბო­ლოს შე­იძ­ლე­ბა ქორ­წი­ნე­ბის შან­სებ­ში გა­და­ი­ზარ­დოს
"კე­თილ­დღე­ო­ბა თა­ვი­სით არ მო­დის, უნ­და წახ­ვი­დე და ის აიღო"
ახ­ლა­ხან ფსი­ქი­კუ­რი ჯან­მ­რ­თე­ლო­ბის მსოფ­ლიო დღე აღი­ნიშ­ნა.
შე­მოდ­გო­მა ჯა­დოს­ნუ­რი პე­რი­ო­დია და ბევ­რის­თ­ვის ახა­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის დაწყე­ბის პერ­ს­პექ­ტი­ვას­თან ასო­ცირ­დე­ბა.
ამ­ბო­ბენ, მას­წავ­ლებ­ლო­ბა და­უ­ფა­სე­ბე­ლი პრო­ფე­სიააო, მაგ­რამ არა მგო­ნია, ასე იყოს
"პალიტრა L"-ში ხშირად შემოდიოდა მომხმარებელთა ზარები, წერილები. გვთხოვდნენ, ეს წიგნი როგორმე მეტად ხელმისაწვდომი გაგვეხადა
ბრმა დე­გუს­ტა­ცი­ით და­იწყო ხმის მი­ცე­მა სა­უ­კე­თე­სო ღვი­ნის სა­ხე­ო­ბე­ბის გა­მო­სავ­ლე­ნად
რო­გორ ვი­ყოთ აუღელ­ვე­ბელ­ნი უტიფ­რო­ბი­სა და თავ­ხე­დო­ბის სა­პი­რის­პი­როდ
კბილების გათეთრების უამრავი რეცეპტი არსებობს სოდის, აქტივირებული ნახშირის, კალციუმის გლუკონატისა და წყალბადის ზეჟანგის გამოყენებით.
კვირის სიახლეები
ექ­ს­კ­ლუ­ზი­უ­რი ქალ­თა ჰო­როს­კო­პი ანუ რა ელით ქა­ლებს 2018 წელს ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის მი­ხედ­ვით
მე­გობ­რო­ბით დაწყე­ბუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა წლის ბო­ლოს შე­იძ­ლე­ბა ქორ­წი­ნე­ბის შან­სებ­ში გა­და­ი­ზარ­დოს
0 კომენტარი
მეუფე შიო - გამორჩეული მღვდელმსახური
როგორც საპატრიარქოში აცხადებენ, რამდენიმე დღეში წერილობით გაიწერება მისი უფლება-მოვალეობები
0 კომენტარი
ქალის სასტიკი ხვედრი "მესამე სამყაროში" - სულისშემძვრევლი ამბავი გაყიდულ შვილებზე
ავღანელი გოგონას უმძიმესი ცხოვრების ამბავი
8 კომენტარი
მა­ჩაბ­ლის იდუ­მა­ლე­ბით მო­ცუ­ლი ცხოვ­რე­ბა და გა­უ­ჩი­ნა­რე­ბა
"რუ­დუ­ნე­ბით შე­მო­ნა­ხუ­ლი მი­სი სა­მი ნეკ­ნი მთაწ­მინ­დას მი­ა­ბა­რეს..."
7 კომენტარი
"დრო ყველაფერს "ალაგებს"... - რაში გაუმართლა თინი გალდავას
როდესაც იცვლება შენი ფიქრები, მაშინვე იცვლება შენი ცხოვრებაც
0 კომენტარი
თემა, რომელზეც ილო ბეროშვილი საჯაროდ პირველად ალაპარაკდა
ილო ბეროშვილის "ფერისცვალება" და განცდა, რომელიც ხელახლა დაბადების ტოლფასია
5 კომენტარი
ვინ არის გამოსახული ფოტოზე, რომელიც დღემდე ნატო ვაჩნაძე გვეგონა
"სახითა და აღნაგობით ჰგავდნენ ერთმანეთს, ორივე ძალიან ლამაზი იყო..."
18 კომენტარი
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.
LIFE
 "შვი­ლი დღემ­დე არ მპა­ტი­ობს, რომ დე­და­სა და ქმარს სა­თა­ნა­დო ად­გი­ლი ვერ მი­ვუ­ჩი­ნე..."
"წი­თე­ლი" მემ­კ­ვიდ­რე­ო­ბა და და­კარ­გუ­ლი თა­ვი­სუფ­ლე­ბა
1 კომენტარი
უძლური ქმრისა და 18 წლის ცოლის დავა - 11 წლის ასაკში გათხოვილი გოგონას უცნაური თავგადასავალი

უმოწყალესო ხელმწიფევ, ვეკრ­ძალვი და ვიშიშვი თუ ვითარ გავბედო ესე ვითარი მოხსენება
3 კომენტარი
კეთილ სიცრუეში გაზრდილი ქალის ცრემლები
ვერ დავუშვებდი ორმეტრიანი ბიძის უხმოდ გასვენებას

0 კომენტარი