ის­ტო­რი­უ­ლი პრო­ექ­ტი და­იწყო - "10 ღვი­ნო, რო­მე­ლიც უნ­და გა­სინ­ჯო, სა­ნამ ცოცხა­ლი ხარ"
font-large font-small
ის­ტო­რი­უ­ლი პრო­ექ­ტი და­იწყო - "10 ღვი­ნო, რო­მე­ლიც უნ­და გა­სინ­ჯო, სა­ნამ ცოცხა­ლი ხარ"
ბრმა დე­გუს­ტა­ცი­ით და­იწყო ხმის მი­ცე­მა სა­უ­კე­თე­სო ღვი­ნის სა­ხე­ო­ბე­ბის გა­მო­სავ­ლე­ნად


"მუ­კუ­ზა­ნი", "სა­ფე­რა­ვი", "ქინ­ძ­მა­რა­უ­ლი", "ციც­ქა", "ტვი­ში", "ქი­სი", "კრა­ხუ­ნა" თუ "წი­ნან­და­ლი"? ნა­ხევ­რად ტკბი­ლი წი­თე­ლი თუ ნა­ხევ­რად მშრა­ლი თეთ­რი? ასორ­ტი­მენ­ტი მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნია, არ­ჩე­ვა­ნი კი თქვენ­ზეა. თუმ­ცა, ამ­ჯე­რად რჩე­უ­ლი ღვი­ნის შერ­ჩე­ვა არა ვახ­შამ­ზე და­სა­ლე­ვად, არა­მედ სა­უ­კე­თე­სო ქარ­თუ­ლი ღვი­ნის სა­ხე­ო­ბე­ბის გა­მო­სავ­ლე­ნად მო­გი­წევთ.მაშ ასე, ის­ტო­რი­უ­ლი პრო­ექ­ტი - "10 ღვი­ნო, რო­მე­ლიც უნ­და გა­სინ­ჯო, სა­ნამ ცოცხა­ლი ხარ", და­იწყო.
მას­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა უკ­ვე 50 000-მდე ადა­მი­ან­მა მი­ი­ღო. "ქარ­თუ­ლი ღვი­ნის ფეს­ტი­ვალ­ზე", რო­მე­ლიც 15 ოქ­ტომ­ბერს გა­ი­მარ­თა, ბრმა დე­გუს­ტა­ცი­ით და­იწყო ხმის მი­ცე­მა სა­უ­კე­თე­სო ღვი­ნის სა­ხე­ო­ბე­ბის გა­მო­სავ­ლე­ნად. ხმის მი­ცე­მა ონ­ლა­ინ­რე­ჟიმ­შიც მიმ­დი­ნა­რე­ობს და გა­მო­კითხ­ვა­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა "კვი­რის პა­ლიტ­რის", "ლე­ლოს", "ავ­ტო­ბილ­დი­სა" და "გზის" მკითხ­ველ­საც შე­უძ­ლია.

"პრო­ექტს საკ­მა­ოდ დი­დი დატ­ვირ­თ­ვა აქვს, მი­ზა­ნი ქარ­თუ­ლი ღვი­ნის პო­პუ­ლა­რი­ზა­ციაა რო­გორც სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში, ისე - ტუ­რის­ტებ­ში. ყვე­ლას ჩარ­თ­ვა აუცი­ლე­ბე­ლია, ვინც აფა­სებს ქარ­თულ კულ­ტუ­რას, ღვი­ნო­სა და ჩვენს უძ­ვე­ლეს ტრა­დი­ცი­ას. ეს სა­ხალ­ხო პრო­ექ­ტია და ყვე­ლა ჩვენ­გა­ნის ვა­ლია, ერ­თი მხრივ, მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა მი­ვი­ღოთ მას­ში და მე­ო­რე მხრივ, დი­დი პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბით მო­ვე­კი­დოთ შერ­ჩე­ვის პრო­ცესს. სწო­რედ ეს ღვი­ნო­ე­ბი გახ­დე­ბა ჩვე­ნი ქვეყ­ნის ახა­ლი სა­ვი­ზი­ტო ბა­რა­თი და სა­პა­ტიო ად­გილს და­ი­კა­ვებს თი­თო­ე­უ­ლი ქარ­თ­ვე­ლის ოჯახ­შიც", - გან­მარ­ტავს პრო­ექ­ტის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი ირაკ­ლი სა­ა­მიშ­ვი­ლი.

პრო­ექ­ტი ორ ეტა­პად იყო­ფა. საწყის ეტაპ­ზე, სა­ხალ­ხო ხმის მი­ცე­მის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ გა­მოვ­ლინ­დე­ბა ღვი­ნის 10 სა­ხე­ო­ბა: 5 თეთ­რი და 5 წი­თე­ლი ღვი­ნო. მსურ­ვე­ლე­ბის­თ­ვის სა­ხე­ო­ბე­ბის არ­ჩე­ვის გა­სა­მარ­ტი­ვებ­ლად იგეგ­მე­ბა დე­გუს­ტა­ცი­ე­ბი, სა­დაც შე­საძ­ლებ­ლო­ბა ექ­ნე­ბათ, კარ­გად გა­ეც­ნონ ღვი­ნის სა­ხე­ო­ბებს და გა­მო­ავ­ლი­ნონ თა­ვი­სი რჩე­უ­ლი ღვი­ნის სა­ხე­ო­ბა, რო­მელ­საც შემ­დეგ პრო­ექ­ტის ფარ­გ­ლებ­ში მის­ცე­მენ ხმას.
ღვი­ნის სა­ხე­ო­ბე­ბის არ­ჩე­ვის შემ­დეგ, იმ კომ­პა­ნი­ებს, რომ­ლებ­საც პრო­ექ­ტ­ში ჩარ­თ­ვის სურ­ვი­ლი ექ­ნე­ბათ და გარ­კ­ვე­ულ მოთხოვ­ნებს და­აკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბენ, შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მი­ე­ცე­მათ, წა­რად­გი­ნონ თა­ვი­ან­თი რჩე­უ­ლი ღვი­ნო­ე­ბი დე­გუს­ტა­ცი­ებ­ზე. ღვი­ნის შერ­ჩე­ვა რამ­დე­ნი­მე ეტა­პად ჩა­ტარ­დე­ბა და კონ­კ­რე­ტულ სა­ხე­ო­ბებ­ში გა­მოვ­ლინ­დე­ბი­ან სა­უ­კე­თე­სო მეღ­ვი­ნე­ე­ბი, რო­მელ­საც უკ­ვე შე­არ­ჩევს პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლი და გა­მოც­დი­ლი სო­მე­ლი­ე­ე­ბის­გან და­კომ­პ­ლექ­ტე­ბუ­ლი ჟი­უ­რი.

სა­ინ­ტე­რე­სოა, რომ ათი­ვე ღვი­ნის გა­მოვ­ლე­ნა ერ­თ­დ­რო­უ­ლად არ მოხ­დე­ბა. კონ­კ­რე­ტულ სა­ხე­ო­ბებ­ში სა­უ­კე­თე­სო მეღ­ვი­ნე­ე­ბი ეტა­პობ­რი­ვად გა­მოვ­ლინ­დე­ბი­ან. ქარ­თუ­ლი ღვი­ნის გულ­შე­მატ­კივ­რებს, ასე­ვე, ეტა­პობ­რი­ვად შე­ეძ­ლე­ბათ გა­მარ­ჯ­ვე­ბუ­ლი ღვი­ნის შე­ძე­ნა.

პრო­ექტს - "10 ღვი­ნო, რო­მე­ლიც უნ­და გა­სინ­ჯო, სა­ნამ ცოცხა­ლი ხარ", "პა­ლიტ­რა მე­დი­ა" გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლებს. ის ქარ­თუ­ლი ღვი­ნის პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცი­ას ისა­ხავს მიზ­ნად და შე­სა­ბა­მი­სად, რჩე­ულ ქარ­თულ ღვი­ნო­ებს უფ­რო მარ­ტი­ვად ხელ­მი­საწ­ვ­დომს გახ­დის, უცხო­ე­ლებს კი შე­საძ­ლებ­ლო­ბა ექ­ნე­ბათ, სა­უ­კე­თე­სო ქარ­თუ­ლი ღვი­ნო­ე­ბი აღ­მო­აჩი­ნონ და დარ­წ­მუნ­დ­ნენ, რომ სა­ქარ­თ­ვე­ლო ნამ­დ­ვი­ლად იმ­სა­ხუ­რებს ღვი­ნის სამ­შობ­ლოს ტი­ტულს.

ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (0)
კომენტარი არ გაკეთებულა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
მსახიობმა თამუნა აბშილავამ "ჩემი ცოლის დაქალებში" მაჭანკლის პერსონაჟით მაყურებლის ყურადღება და დიდი მოწონება დაიმსახურა.
მერაბი ყოფილი მძღოლია. მამამისიც მძღოლი იყო და ბაბუამისიც, ამიტომ როცა სკოლის დამთავრებისთანავე საქალაქთაშორისო ავტობუსზე მოინდომა მუშაობა, არავის გაჰკვირვებია.
ბა­ტო­ნი ნუგ­ზა­რი წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში მუ­შა­ობ­და შეფ-მზა­რე­უ­ლად და კარ­გად იცის ჩვე­ნი მო­სახ­ლე­ო­ბის გე­მოვ­ნე­ბა:
აღარ ვაპირებ "საიდუმლო სანტას" თავი გავაბითურებინო
მე­გობ­რო­ბით დაწყე­ბუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა წლის ბო­ლოს შე­იძ­ლე­ბა ქორ­წი­ნე­ბის შან­სებ­ში გა­და­ი­ზარ­დოს
"კე­თილ­დღე­ო­ბა თა­ვი­სით არ მო­დის, უნ­და წახ­ვი­დე და ის აიღო"
ახ­ლა­ხან ფსი­ქი­კუ­რი ჯან­მ­რ­თე­ლო­ბის მსოფ­ლიო დღე აღი­ნიშ­ნა.
შე­მოდ­გო­მა ჯა­დოს­ნუ­რი პე­რი­ო­დია და ბევ­რის­თ­ვის ახა­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის დაწყე­ბის პერ­ს­პექ­ტი­ვას­თან ასო­ცირ­დე­ბა.
ამ­ბო­ბენ, მას­წავ­ლებ­ლო­ბა და­უ­ფა­სე­ბე­ლი პრო­ფე­სიააო, მაგ­რამ არა მგო­ნია, ასე იყოს
კვირის სიახლეები
რა შეიცვლება მომავალი წლიდან "მხრჩოლავი ჯიპების" ქალაქში?
ე.წ. ტექდათვალიერება საქართველოში 2018 წლიდან ამოქმედდება
1 კომენტარი
ექ­ს­კ­ლუ­ზი­უ­რი ქალ­თა ჰო­როს­კო­პი ანუ რა ელით ქა­ლებს 2018 წელს ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის მი­ხედ­ვით
მე­გობ­რო­ბით დაწყე­ბუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა წლის ბო­ლოს შე­იძ­ლე­ბა ქორ­წი­ნე­ბის შან­სებ­ში გა­და­ი­ზარ­დოს
0 კომენტარი
მეუფე შიო - გამორჩეული მღვდელმსახური
როგორც საპატრიარქოში აცხადებენ, რამდენიმე დღეში წერილობით გაიწერება მისი უფლება-მოვალეობები
0 კომენტარი
ქალის სასტიკი ხვედრი "მესამე სამყაროში" - სულისშემძვრევლი ამბავი გაყიდულ შვილებზე
ავღანელი გოგონას უმძიმესი ცხოვრების ამბავი
13 კომენტარი
მა­ჩაბ­ლის იდუ­მა­ლე­ბით მო­ცუ­ლი ცხოვ­რე­ბა და გა­უ­ჩი­ნა­რე­ბა
"რუ­დუ­ნე­ბით შე­მო­ნა­ხუ­ლი მი­სი სა­მი ნეკ­ნი მთაწ­მინ­დას მი­ა­ბა­რეს..."
11 კომენტარი
"დრო ყველაფერს "ალაგებს"... - რაში გაუმართლა თინი გალდავას
როდესაც იცვლება შენი ფიქრები, მაშინვე იცვლება შენი ცხოვრებაც
1 კომენტარი
თემა, რომელზეც ილო ბეროშვილი საჯაროდ პირველად ალაპარაკდა
ილო ბეროშვილის "ფერისცვალება" და განცდა, რომელიც ხელახლა დაბადების ტოლფასია
14 კომენტარი
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.
LIFE
 "შვი­ლი დღემ­დე არ მპა­ტი­ობს, რომ დე­და­სა და ქმარს სა­თა­ნა­დო ად­გი­ლი ვერ მი­ვუ­ჩი­ნე..."
"წი­თე­ლი" მემ­კ­ვიდ­რე­ო­ბა და და­კარ­გუ­ლი თა­ვი­სუფ­ლე­ბა
2 კომენტარი
უძლური ქმრისა და 18 წლის ცოლის დავა - 11 წლის ასაკში გათხოვილი გოგონას უცნაური თავგადასავალი

უმოწყალესო ხელმწიფევ, ვეკრ­ძალვი და ვიშიშვი თუ ვითარ გავბედო ესე ვითარი მოხსენება
2 კომენტარი
კეთილ სიცრუეში გაზრდილი ქალის ცრემლები
ვერ დავუშვებდი ორმეტრიანი ბიძის უხმოდ გასვენებას

1 კომენტარი